20 Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh cực hay có đáp án (Đề số 13)

  • 93747 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

- compete /kəmˈpiːt/ (v): cạnh tranh

E.g: It’s difficult for our small shop to compete with big stores.

- intend /ɪnˈtend/ (v): có ý định

E.g: I intend to go to New York next month.

- medal /ˈmedl/ (n): huy chương

E.g: She won a gold medal.

- defend /dɪˈfend/ (v): bảo vệ

E.g: She wants to defend her point of view


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

- extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/ (n): sự tuyệt chủng

E.g: Many species are threatened with extinction.

- exhibit /ɪɡˈzɪbɪt/ (v): triển lãm

E.g: They have exhibited many of her works at their gallery recently.

- exhaustion /ɪɡˈzɔːstʃən/ (n): sự mệt nhoài, tình trạng kiệt sức

E.g: He felt ill with exhaustion.

- exist /ɪɡˈzɪst/ (v): tồn tại

E.g: Slavery still exists in this country


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Chọn đáp án C

- hurricane /ˈhʌrɪkən/ (n): bão mạnh ở Đại Tây Dương

E.g: The house was destroyed in a hurricane.

- photograph /ˈfəʊtəɡrɑːf/ (n): ảnh

E.g: My parents took a lot of photographs when they went to Paris.

- recommend /ˌrekəˈmend/ (v): khuyên

E.g: The teacher recommend that I study harder.

- separate /ˈseprət/ (v): tách biệt

E.g: The north and south of the country are separated by a bridge.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Chọn đáp án A

- dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ (adj): nguy hiểm

E.g: It’s dangerous to go out at night.

- computer /kəmˈpjuːtə/ (n): máy tính

E.g: I have just bought a new computer.

- courageous /kəˈreɪdʒəs/ (adj): dũng cảm, can đảm

E.g: He had a courageous decision.

- industrial /ɪnˈdʌstriəl/ (adj): (thuộc) công nghiệp

E.g: Industrial waste should be buried carefully


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Tom was too wet behind the ears to be in charge of such a difficult task.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

- full of experience: đầy kinh nghiệm

- lack of responsibility: thiếu trách nhiệm

- without money: thiếu tiền

- full of sincerity: đầy sự chân thành, rất chân thành

- wet behind the ears: young and without much experience: chưa có kinh nghiệm, quá non nớt, miệng còn hôi sữa

E.g: He was still wet behind the ears.

Do đó: wet behind the ears  full of experience


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nuôi-cá Và Trồng-thêm-rau

.

1 năm trước

Lê Minh Thuỵ Vy

niceeeeeee
T

1 năm trước

Thái Trần

t

2 tháng trước

thu phương

Bình luận


Bình luận