20 Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh cực hay có đáp án (Đề số 11)

  • 93749 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A.B.C or D on your answer sheet to indicate the word whose inderlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án D

- challenge / ˈtʃælɪndʒ / (n, v): thách thức

E.g: I think it will be a great challenge for me because this job is very difficult.

- achievement / əˈtʃiːvmənt/(n): thành tích, thành quả

E.g: It was a remarkable achievement for such a young boy.

- chance / tʃɑːns/(n): cơ hội

E.g: If I have a chance to go abroad, I will go to France.

- scholarship / ˈskɒləʃɪp/(n): học bổng

E.g: He won a scholarship to study at Harvard University.


Câu 2:

Mark the letter A.B.C or D on your answer sheet to indicate the word whose inderlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án C

-  passage /ˈpæsɪdʒ/ (n): bài đọc, đoạn văn

E.g: You should read the passage carefully.

- luggage /ˈlʌɡɪdʒ/ (n): hành lý

E.g: We bought sonic new luggage for our trip.

- age /eɪdʒ/ (n): tuổi

E.g: She left home at the age of 17.

- damage /ˈdæmɪdʒ/ (n, v): thiệt hại, gây thiệt hại

E.g: The storm caused serious damage to the house.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Chọn đáp án C

- comfortable /ˈkʌmftəbl/ (adj): thoải mái

E.g: I feel comfortable when living here.

- powerful /ˈpaʊəfl/ (adj): có quyền lực lớn, hùng mạnh

E.g: She’s the most powerful person in the company.

- opinion /əˈpɪnjən/ (n): ý kiến

E.g: What’s your opinion about/ on this matter?

- accurate /ˈækjərət/ (adj): chính xác, đúng đắn

E.g: The above information is accurate.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Chọn đáp án B

- completion /kəmˈpliːʃn/ (n): sự hoàn thành

E.g: He is the person who supervised the completion of the building.

- understand /ˌʌndəˈstænd/ (v): hiểu

E.g: She didn’t understand what I said.

- material /məˈtɪəriəl/ (n): vật liệu, chất liệu, tài liệu

E.g: I need some writing materials.

- behavior /bɪˈheɪvjə/ (n): hành vi, cách cư xử

E.g: Her behavior towards me is becoming aggressive.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Sally has just won a full scholarship to one of the most prestigious universities in the world; she must be on cloud nine now.

Xem đáp án

Chọn đáp án D

- on cloud nine  ~ extremely happy: cực kì sung sướng/ hạnh phúc, lên đến chín tầng mây

  A. extremely panicked: cực kì hoảng sợ

  B. obviously delighted: rất vui sướng

  C. incredibly optimistic: cực kì lạc quan

  D. desperately sad: cực kì buồn, rất buồn

Do đó: on cloud nine  khác desperately sad

Dịch: Sally vừa mới nhận được học bổng toàn phần đến một trong những trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới, bây giờ chắc là cô ấy rất vui sướng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nuôi-cá Và Trồng-thêm-rau

.

1 năm trước

Lê Minh Thuỵ Vy

niceeeeeee
T

1 năm trước

Thái Trần

t

2 tháng trước

thu phương

Bình luận


Bình luận