20 Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh cực hay có đáp án (Đề số 18)

  • 93752 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

- vegetable /'vedʒ.tə.bəl/ (n): rau

- student/'stju:.dənt/ (n): học sinh

- celebrate /'sel.ə.breɪt (v); kỉ niệm

- penalty/'pen. əl.ti/ (n): hình phạt


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

- although / ɔ:1' ðəʊ/ (conj): mặc dù

- laugh /lɑ:f/ (v): cưởi

- paragraph /'pær.ə.grɑ:f/ (n): đoạn văn

- enough / ɪ'nʌf/ (adv/ pro): đủ


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Chọn đáp án D

- pollution /pə'lu:. ʃən/ (n): sự ô nhiễm

- disaster/dɪ'zɑ:.stər/ (n): thảm họa

- volcano /vɒl'keɪ.nəʊ/ (n): núi lửa

- cholera /'kɒl.ər.ə/ (n): bệnh tả


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Chọn đáp án C

- athletic /æɵ'let.ɪk/ (adj): (thuộc) điền kinh, thể thao

- dramatic /drə'mæt.ɪk/ (adj): đột ngột, đáng chú ý, mạnh mẽ

- scientific /.saɪən'tɪf.ɪk/ (adj): khoa học

- heroic /hɪ'roʊɪk/ (adj): anh hùng


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

In remote areas, it’s very important to replenish stocks before the winter comes.

Xem đáp án

Chọn đáp án D

- remake (v): làm lại

- refill (v): làm cho đầy lại

- repeat (v): lặp lại, nhắc lại

- empty (v): làm trống rỗng, làm cạn

- replenish (v): cung cấp thêm, làm đầy

Do đó: replenish khác  empty

Dịch: Ở những vùng xa xôi hẻo lánh, rất quan trọng bổ sung thêm nguyên vât liệu dự trữ trước khi mùa đông đến.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nuôi-cá Và Trồng-thêm-rau

.

1 năm trước

Lê Minh Thuỵ Vy

niceeeeeee
T

1 năm trước

Thái Trần

t

2 tháng trước

thu phương

Bình luận


Bình luận