(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Nguyễn Xuân Viết, Vĩnh Phúc (Lần 3) có đáp án

  • 283 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Xét một số ví dụ sau:

(1) Cừu có thể giao phối với để tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi.

(2) Lừa giao phối với ngựa tạo ra con La, con La bất thụ

(3) Ruộng lúa và ruộng đỗ cạnh nhau đang cùng ra hoa nhưng hạt phấn của loài cây này không thụ phấn cho hoa của loài cây kia.

(4) Voi Ấn Độ và voi Châu Phi không giao phối được với nhau do trở ngại về mặt địa lý.

Ví dụ biểu hiện cho cách ly sau hợp tử là:

Xem đáp án

Cách li sau hợp tử là hiện tượng hai loài khác nhau giao phối tạo con lai nhưng con lai được tạo ra bất thụ

Cách giải:

Các ví dụ cách li sau hợp tử gồm có :

(1) Cừu có thể giao phối với để tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi.

(2) Lừa giao phối với ngựa tạo ra con La, con La bất thụ

Chọn C.


Câu 2:

Một loài thực vật có bộ NST 2n=6. Xét 3 cặp gen ( A,a; B,b và D,d) phân li độc lập. Cho các phát biểu sau:

(1). Các thể lưỡng bội của loài này có tối đa 27 kiểu gen

(2). Các thể ba của loài này có thể có các kiểu gen: AaaBbDd, AABBbDd, aaBBDdd.

(3). Các thể tam bội phát sinh từ loài này có tối đa 125 kiểu gen

(4). Các thể một của loài này có tối đa 108 loại kiểu gen

Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên

Xem đáp án

Xét 1 cặp gen có 2 alen: A, a

Thể 2n về cặp này có 3 kiểu gen: AA, Aa, aa

Thể 2n + 1 về cặp này có 4 kiểu gen: AAA, Aaa, Aaa, aaa

Thể 2n -1 về cặp này có 2 kiểu gen: A, a

Tương tự với các cặp Bb và Dd

Cách giải:

Loài có 2n = 6

→có 3 cặp NST.

I đúng. Mỗi cặp gen cho 3 kiểu gen

→3 cặp gen cho 33 = 27 kiểu gen

II đúng. Các kiểu gen: AaaBbDd, AABBbDd, aaBBDdd đều là thể 3 của loài, do thừa 1 alen ở 1 cặp

III sai. Thể tam bội có bộ NST 3n

Ở 1 cặp NST có 3 chiếc thì có số kiểu gen là 4: ví dụ AAA, Aaa, Aaa, aaa

→3 cặp NST có số kiểu gen là: 43 = 64 kiểu gen

IV sai. Các thể 1 mất đi 1 NST ở 1 cặp, mỗi cặp NST đột biến có 2 kiểu gen, các cặp con lại có 3 kiểu gen.

Số kiểu gen là: 3×2×3×3=54 kiểu gen (3 là đột biến thể một có thể ở 1 trong 3 cặp NST, 2 là số kiểu gen thể

một ở cặp NST đó, 3 là số kiểu gen ở NST còn lại)

Có 2 ý đúng

Chọn D.9


Câu 3:

Mất đoạn lớn nhiễm sắc thể thường dẫn đến hậu quả:

Xem đáp án

Lí thuyết hậu quả của đột biến cấu trúc NST

Cách giải:

Mất đoạn lớn NST thường gây chết hoặc giảm sức sống.

Đáp án A và D là hậu quả của đb lặp đoạn NST.

Đáp án C là hậu quả của chuyển đoạn lớn NST.

Chọn B.


Câu 4:

Đối với một quần thể có kích thước nhỏ, nhân tố nào sau đây có thể sẽ thay đổi tần số alen của quần thể một cách nhanh chóng?                                                             

Xem đáp án

Các yếu tố ngẫu nhiên là các yếu tố tác động làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể một cách đột ngột (thiện tai, dịch bệnh, vật cản địa lý, con người,...)

Cách giải:

Với các quần thể có kích thước nhỏ, yếu tố ngẫu nhiên thường làm thay đổi tần số alen nhanh chóng hơn so với các quần thể có kích thước lớn.

Chọn B.


Câu 5:

Điều kiện nghiệm đúng chỉ có ở định luật phân li độc lập, không có ở định luật phân li là:

Xem đáp án

Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân li độc lập là các gen cần nằm trên các NST tương đồng khác nhau.

Sự phân li các NST ở thế hệ lai như nhau khi tạo giao tử và sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử khi thụ tinh là đặc trưng chung của các quy luật Menden.

Cách giải:

Điều kiện nghiệm đúng chỉ có ở định luật phân li độc lập, không có ở định luật phân li là: Mỗi gen quy định 1 tính trạng, nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận