(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Sở, Hà Tĩnh có đáp án

  • 2356 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Giống dâu tằm tam bội (3n) là thành tựu của phương pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Thể song nhị bội thuộc dạng đột biến nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Nhóm nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,6°C đến 42°C. Nhiệt độ 5,6°C gọi là.

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận