(2023) Đề thi thử Sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 29) có đáp án

  • 467 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sản phẩm pha sáng quang hợp nào dưới đây được sử dụng trong chu trình Canvin?

Xem đáp án

Chọn D

Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH và O2 trong đó O2 sẽ thoát ra không khí còn ATP và NADPH tham gia vào chu trình Calvin


Câu 2:

Trong quá trình phát triển của sinh giới,  Bò sát cổ tuyệt diệt ở cuối đại nào

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Thoát hơi nước qua lá bằng con đường

Xem đáp án

Chọn B

Ở thực vật có hai con đường thoát hơi nước là con đường qua khí khổng và con đường qua bề mặt lớp cutin biểu bì lá. Thoát hơi nước qua khí khổng là hình thức thoát hơi nước chủ yếu, chiếm tới 90% nước thoát ra, còn lượng nước thoát ra qua cutin là rất ít.


Câu 4:

Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ gồm:

Xem đáp án

Chọn B

Thú ăn cỏ tiêu hoá hoá học, cơ học thức ăn nhờ vi sinh vật cộng sinh.


Câu 5:

Quá trình nào đã tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa?

Xem đáp án

Đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận