(2023) Đề thi thử sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 3) có đáp án

  • 750 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2:

Chỉ số nào sau đây phản ánh mật độ của quần thể?

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3:

Bọ ngựa có hình thức hô hấp nào?

Xem đáp án

Đáp Án B


Câu 5:

Trường hợp nào sau đây đời con luôn có số loại kiểu gen bằng số loại kiểu hình?

Xem đáp án
Đáp án C

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận