(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Yên Thế, Bắc Giang có đáp án

  • 331 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thành phần nào sau đây không nằm trong Operon Lac ở E.Coli?

Xem đáp án

Quan sát cấu trúc Operon Lac ở E.Coli

Thành phần nào sau đây không nằm trong Operon Lac ở E.Coli? 	A. Vùng khởi động (P). 	B. Vùng vận hành (O). 	C. Gen Z, Y, A. 	D. Gen điều hòa (R). (ảnh 1)

Cách giải:

Gen điều hòa không nằm trong cấu trúc của Operon Lac ở E.Coli.

Chọn D.


Câu 2:

Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra 1 loại giao tử?

Xem đáp án

Cơ thể mang kiểu gen đồng hợp khi giảm phân chỉ cho 1 loại giao tử.

Cách giải:

Cơ thể mang kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp alen sẽ chỉ cho 1 loại giao tử trong quá trình giảm phân - aaBB

Chọn B.


Câu 3:

Ở nhóm động vật nào sau đây, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY?

Xem đáp án

Một số loại chim và con trùng có cặp NST giới tính giới đực XX và giới cái XY.

Cách giải:

Nhóm động vật có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY là: Gà, bồ câu, bướm.

Chọn B.


Câu 4:

Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?

Xem đáp án

- ADN có đơn phân là nucleotide: A, T, G, X.

- ARN có đơn phân là ribonucleotide: A, U, G, X.

Cách giải:

Nuclêôtit loại U không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN

Chọn A.


Câu 5:

Cho biết các alen trội là trội hoàn toàn và thể tứ bội chỉ cho giao tử 2n hữu thụ. Phép lai sau đây cho tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 11:1.

Xem đáp án

F1 phân li theo tỷ lệ 11:1 → Bố mẹ cho 12 tổ hợp.

Cách giải:

Xét tỷ lệ giao tử bố mẹ.

AAaa ´ AAaa

(1AA : 4Aa : 1aa) ´ (1AA : 4Aa : 1aa)

36 tổ hợp

AAAa ´ AAAa

(1AA : 1Aa) ´ (1AA : 1Aa)

4 tổ hợp

AAaa ´ Aaaa

(1AA : 4Aa : 1aa) ´ (1Aa : 1aa)

12 tổ hợp, KH 11:1

AAaa ´ AAAa

(1AA : 4Aa : 1aa) ´ (1AA : 1 Aa)

12 tổ hợp, KH 100% trội

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận