Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh học (Đề 20)

  • 308 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Theo quan niệm hiện đại, nhân tố nào sau đây quy định chiều hướng tiến hóa?

Xem đáp án

Phương pháp:

Các nhân tố tiến hóa:

Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.

Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.ọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định.

Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào. Thay đổi tần số alen mạnh và đột ngột.

Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen.

Cách giải:

Theo quan niệm hiện đại, chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng tiến hóa.

Chọn B.


Câu 2:

Màu lông thỏ Himalaya có thể thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ, đây là hiện tượng

Xem đáp án

Phương pháp:

Mức phản ứng: Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen trong các môi trường khác nhau.

Mức phản ứng do kiểu gen quy định. Các kiểu gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau, các gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau.

Mềm dẻo kiểu hình: Hiện tượng kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau (thường biến)

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

Đột biến NST là những biến đổi về cấu trúc, số lượng NST.

Cách giải:

Màu lông thỏ Himalaya có thể thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ, đây là hiện tượng thường biến.

Chọn B.


Câu 3:

Khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất được gọi là

Xem đáp án

Phương pháp:

Giới hạn sinh thái: Là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian. Bao gồm

- Khoảng chống chịu: Gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.

- Khoảng thuận lợi: Sinh vật sống tốt nhất. Khoảng thuận lợi nằm vùng giữa của giới hạn sinh thái.

- Ổ sinh thái là không gian sinh thái đảm bảo cho loài tồn tại và phát triển theo thời gian

Cách giải:

Khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất được gọi là khoảng thuận lợi.

Chọn B.


Câu 4:

Đột biến nào sau đây tạo ra các loại alen mới làm phong phú thêm vốn gen quần thể?

Xem đáp án

Phương pháp:

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

Đột biến gen tạo ra các alen mới nhưng không tạo ra gen mới.

Cách giải:

Đột biến gen tạo ra các loại alen mới làm phong phú thêm vốn gen quần thể.

Chọn B.


Câu 5:

Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la bất thụ. Đây là ví dụ về cơ chế cách li

Xem đáp án

Phương pháp:

Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la bất thụ. Đây là ví dụ (ảnh 1)

Cách giải:

Lừa giao phối với ngựa sinh ra con La bất thụ. Đây là ví dụ về cơ chế cách li sau hợp tử.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận