(2023) Đề thi thử Sinh học Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang có đáp án

  • 648 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thực hiện phép lai P: Aa × aa thu được F1. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

Xem đáp án

Viết phép lai.

Cách giải:

Aa × aa → F1: 1Aa:1aa → 2 KG.

Chọn C.


Câu 2:

Nuôi cấy hạt phấn từ một cây có kiểu gen AabbDd sau đó lưỡng bội hóa có thể tạo được cây có kiểu gen nào sau đây?

Xem đáp án

Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa tạo ra các dòng thuần.

Cách giải:

Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa tạo ra các dòng thuần → Loại A, D.

Loại ý C vì cơ thể ban đầu có kiểu gen AabbDd, không tạo ra hạt phấn có alen B được.

Chọn B.


Câu 3:

Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có 2 alen là A và a; tần số alen A là 0,7. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen AA của quần thể này là

Xem đáp án

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1.

Cách giải:

Tần số alen A =0,7 → kiểu gen AA = 0,72 =0,49.

Chọn D.


Câu 4:

Có thể dùng phương pháp nào dưới đây để tạo giống mới ở thực vật?

Xem đáp án

Để tạo ra giống mới cần có sự biến đổi về hệ gen.

Cách giải:

Công nghệ gen có thể tạo ra giống mới bằng cách:

+ Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó

+ Biến đổi gen đã có sẵn trong hệ gen

+ Đưa thêm 1 gen lạ vào hệ gen

Các phương pháp còn lại không tạo ra giống mới.

Chọn A.


Câu 5:

Nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính

Xem đáp án

Nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính 	A. Đặc hiệu. 	B. Liên tục. 	C. Phổ biến. 	D. Thoái hóa. (ảnh 1)

Cách giải:

Nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính thoái hóa.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận