(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa (Lần 3) có đáp án

  • 329 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Loài động vật nào sau đây trao đổi khí qua bề mặt cơ thể?

Xem đáp án

Động vật đơn bào hoặc đa bào có tổ chức thấp như: ruột khoang, giun tròn, giun dẹp có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể.

Cách giải:

Giun đất trao đổi khí qua bề mặt cơ thể

Chọn A.


Câu 2:

Theo lí thuyết, nếu phép lai thuận là ♂Cây thân cao × ♀Cây thân thấp thì phép lai nào sau đây là phép lai nghịch?

Xem đáp án

Phép lai thuận nghịch là phép lai theo hai hướng, hướng thứ nhất lấy dạng này làm bố thì hướng kia chính dạng đó làm làm mẹ.

Cách giải:

Phép lai ♂ Cây thân thấp × ♀ Cây thân cao là phép lai nghịch

Chọn C.


Câu 3:

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?

Xem đáp án

Thể đồng hợp là cơ thể có kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống nhau (AA, aa, BB...).

Cách giải:

Cơ thể có kiểu gen aabbdd là cơ thể đồng hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét

Chọn B.


Câu 4:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể loại bỏ hoàn toàn 1 alen có lợi ra khỏi quần thể?

Xem đáp án

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, một alen có lợi cũng có thể bị loại hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

Cách giải:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn 1 alen có lợi ra khỏi quần thể

Chọn A.


Câu 5:

Theo lí thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có 3 loại kiểu gen?

Xem đáp án

Đời con có 3KG → có 4 tổ hợp giao tử9

Cách giải:

Phép lai Aa x Aa cho đời con có 3 loại kiểu gen

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận