(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Như Xuân, Thanh Hóa (Lần 1) có đáp án

  • 1779 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở sinh vật nhân thực, aa mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng có 1 cặp nhiễm sắc thể thừa 2 chiếc NST được gọi là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Cơ thể nào sau đây có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Trình tự nuclêôtit đặc biệt trong ADN của NST, là vị trí liên kết với thoi phân bào được gọi là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Khi nói về thực vật C4, nhận định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

T

1 tháng trước

Thị Giang Phạm

Bình luận


Bình luận