(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang có đáp án

  • 762 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Thành tựu nào dưới đây là của công nghệ gen?

Xem đáp án

Phương pháp:

Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới.

Một số thành tựu của công nghệ gen:

Tạo cừu sản xuất sữa có protein của người

Chuột nhắt mang gen chuột cống, cây bông mang hoạt gen gen chống sâu bệnh, giống lúa gạo vàng,..cà chua chín muộn

Vi khuẩn sản xuất hooc môn của người,...

Cách giải:

A: Chọn tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.

B: Công nghệ gen.

C: Công nghệ tế bào

D: Gây đột biến tạo thể đa bội.

Chọn B.


Câu 2:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát cổ ngự trị ở kỉ

Xem đáp án

Phương pháp:

Dựa vào sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất.

Cách giải:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát cổ ngự trị ở kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.

Chọn B.


Câu 3:

Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là

Xem đáp án

Phương pháp:

Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

Bao gồm

+ Khoảng chống chịu: Gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.

+ Khoảng thuận lợi: Sinh vật sống tốt nhất. Khoảng thuận lợi nằm vùng giữa của giới hạn sinh thái.

Ổ sinh thái là không gian sinh thái đảm bảo cho loài tồn tại và phát triển theo thời gian.

Cách giải:

Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là giới hạn sinh thái.

Chọn C.


Câu 4:

Moocgan phát hiện ra hiện tượng di truyền liên kết gen nhờ phương pháp

Xem đáp án

Phương pháp:

Dựa vào phương pháp nghiên cứu di truyền của Moocgan.

Cách giải:

Moocgan phát hiện ra hiện tượng di truyền liên kết gen nhờ phương pháp lai phân tích.

Chọn B.


Câu 5:

Động vật nào dưới đây có nhiễm sắc thể giới tính ở giới cái là XX, giới đực là XO?

Xem đáp án

Phương pháp:

Bộ NST giới tính ở động vật:

Người, ruồi giấm, thú: XX – con cái; XY – con đực.

Châu chấu, rệp cây: XX – con cái; XO – con đực.

Chim, bướm, bò sát, cá, ếch nhái: XY – con cái; XX – con đực.

Cách giải:

Châu chấu có nhiễm sắc thể giới tính ở giới cái là XX, giới đực là XO.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận