(2023) Đề thi thử sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 7) có đáp án

  • 669 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Hai loại enzim được sử dụng trong kĩ thuật chuyển gen là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Đặc trưng nào sau đây là của quần xã?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Một quần thể thực vật giao phấn đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có hai alen là A và a, trong đó tần số alen a là 0,2. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen Aa của quần thể là

Xem đáp án

Chọn A

Tần số alen a = 0,2 "Tần số alen A=1- 0,2 = 0,8.

Quần thể cân bằng nên theo lí thuyết, tần số kiểu gen Aa của quần thể là: 2.0,2.0,8 = 0,32.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận