(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Triệu Sơn 1, Thanh Hóa có đáp án

  • 534 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cấu trúc nào sau đây thuộc hệ tuần hoàn?

Xem đáp án

Phương pháp:

Các cấu trúc của hệ tuần hoàn gồm: Tim và hệ mạch.

Cách giải:

Dựa vào phương pháp

Chọn D.


Câu 2:

Trong quá trình quang hợp của thực vật, pha sáng cung cấp cho pha tối các sản phẩm:

Xem đáp án

Phương pháp:

Trong quá trình quang hợp của thực vật, pha sáng cung cấp cho pha tối các sản phẩm:  (ảnh 1)

Cách giải:

Dựa vào phương pháp.

Chọn A.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

Xem đáp án

Cách giải:

Dựa vào phương pháp. Suy ra các ý A,C,D là đặc điểm của quá trình quang hợp.

Chọn B.


Câu 4:

Ở thực vật sống trên cạn, lá thoát hơi nước qua con đường nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

Có 2 con đường thoát hơi nước chính quá lá là con đường qua khí khổng và con đường qua cutin.

Cách giải:

Dựa vào phương pháp.

Chọn C.


Câu 5:

Côn trùng có hình thức hô hấp nào?

Xem đáp án

Phương pháp:

Côn trùng có hình thức hô hấp nào? A. Hô hấp bằng mang. B. Hô hấp bằng phổi.  (ảnh 1)

Cách giải:

Côn trùng là động vật sống trên cạn, thích nghi với đời sống bay lượn, do đó hệ hô hấp của nó rất đặc biệt thích nghi với hô hấp bằng hệ thống ống khí.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận