(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Yên Thế, Bắc Giang (Lần 2) có đáp án

  • 319 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây:

1. Bệnh phêninkêtô niệu.                                    2. Bệnh ung thư máu   3. Tật có túm lông ở vành tai

4. Hội chứng Đao            5. Hội chứng tơcnơ     6. Bệnh máu khó đông.

Có bao nhiêu bệnh, tật, hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức đã học về các bệnh, tật di truyền ở người.

Cách giải:

Bệnh tật, hội chứng di truyền có thể gặp ở nam và nữ là:

1. Bệnh phêninkêtô niệu (do đột biến gen lặn trên NST thường gây ra)

2. Bệnh ung thư máu (do đột biến mất đoạn NST số 21 gây ra)

4. Hội chứng Đao (do đột biến thể ba nhiễm cặp NST số 21)

6. Bệnh máu khó đông (do đột biến gen lặn trên vùng không tương đồng của NST X gây ra)

Chọn B.


Câu 2:

Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,3. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen AA của quần thể này là

Xem đáp án

Quần thể cân bằng di truyền có thành phần kiểu gen thỏa mãn định luật Hacđi-Vanbec:

p2 AA + 2pq Aa + q2 aa = 1

Cách giải:

Vì quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền → Tần số kiểu gen AA = 0,32 = 0,09.

Chọn A.


Câu 3:

Quá trình hình thành các loại B, C, D từ loài A (loài gốc) được mô tả ở hình bên. Phân tích hình này, theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Quá trình hình thành các loại B, C, D từ loài A (loài gốc) được mô tả ở hình bên. Phân tích hình này, theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?   I. Các cá thể của loài A ở đảo I có thể mang một số alen đặc trưng mà các cá thể của loài A ở đất liền không có. II. Khoảng cách giữa các đảo có thể là yếu tố duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể ở đảo I, đảo II và đảo III. III. Vốn gen của các quần thể thuộc loài B ở đảo I, đảo II và đảo III phân hóa theo các hướng khác nhau. IV. Điều kiện địa lí ở các đảo là nhân tố trực tiếp gây ra những thay đổi về vốn gen của một quần thể. 	A. 4. 	B. 1. 	C. 2 	D. 3. (ảnh 1)

I. Các cá thể của loài A ở đảo I có thể mang một số alen đặc trưng mà các cá thể của loài A ở đất liền không có.

II. Khoảng cách giữa các đảo có thể là yếu tố duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể ở đảo I, đảo II và đảo III.

III. Vốn gen của các quần thể thuộc loài B ở đảo I, đảo II và đảo III phân hóa theo các hướng khác nhau.

IV. Điều kiện địa lí ở các đảo là nhân tố trực tiếp gây ra những thay đổi về vốn gen của một quần thể.

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về ảnh hưởng của cách li địa lý đến quá trình hình thành loài mới.

Cách giải:

I đúng, vì loài A tai tại đảo 1 có thể hình thành một số đặc điểm thích nghi với môi trường mới và xuất hiện một số alen đặc trưng.

II đúng, vì cách li địa lí có vai trò duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể được tạo ra do tác động của các nhân tố tiến hóa.

III đúng, vì môi trường tại 3 đảo là khác nhau nên vốn gen của quần thể B thay đổi theo các hướng khác nhau.

IV sai, vì nhân tố trực tiếp làm thay đổi vốn gen của quần thể là các nhân tố tiến hóa.

Chọn D.7


Câu 4:

Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều dùng chung 1 loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên protein chứng tỏ các loài có chung nguồn gốc. Đây là bằng chứng tiến hóa nào?

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về các bằng chứng tiến hóa chứng minh các loài sinh vật được tiến hóa từ một tổ tiên chung.

Cách giải:

Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều dùng chung 1 loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên protein chứng tỏ các loài có chung nguồn gốc. Đây là bằng chứng tiến hóa sinh học phân tử.

Chọn D.


Câu 5:

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu hình nhất?

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về quy luật phân li độc lập.

Cách giải:

Phép lai A: P: AaBb × AaBB cho F1: 2 × 1 = 2 loại kiểu hình.

Phép lai B: P: AaBb × AAbb cho F1: 1 × 2 = 2 loại kiểu hình

Phép lai C: P: AaBb × AABb cho F1: 1 × 2 = 2 loại kiểu hình

Phép lai D: P: AaBb × AaBb cho F1: 2 × 2 = 4 loại kiểu hình.

Vậy phép lai cho đời con có nhiều loại kiểu hình nhất là phép lai D.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận