(2023) Đề thi thử Sinh THPT theo đề minh họa của Bộ Giáo dục có đáp án (Đề 33)

  • 257 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Theo lí thuyết trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại Guanin trên mạch khuôn liên kết với nuclêôtit loại nào của môi trường nội bào?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại guanin trên mạch khuôn liên kết với nuclêôtit loại X (xitozin).


Câu 2:

Có tất cả bao nhiêu bộ ba tham gia mã hóa các axit amin?

Xem đáp án

Đáp án B

Có 64 bộ ba mà 3 bộ ba kết thúc không mã hóa axit amin  có 61 axit amin.


Câu 3:

Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alen của 1 gen trong tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới?

Xem đáp án

Đáp án B

Đột biến tự đa bội làm tăng số lượng alen của một gen mà nhưng không làm xuất hiện alen mới.

Đột biến gen làm xuất hiện alen mới.

Đột biến chuyển đoạn, đảo đoạn NST không làm thay đổi số lượng alen của gen.


Câu 4:

Tốc độ thoát hơi của một cây được đo cùng một điều kiện. Chỉ có 3 nhân tố (X, Y, Z ) của môi trường là thay đổi. Các kết quả được hiển thị trong biểu đồ.

Tốc độ thoát hơi của một cây được đo cùng một điều kiện. Chỉ có 3 nhân tố (X, Y, Z ) của môi trường là thay đổi. Các kết quả được hiển thị trong biểu đồ.   Các yếu tố X, Y, Z lần lượt là A. Cường độ ánh sang, tốc độ gió, nhiệt độ	B. Tốc độ gió, cường độ ánh sáng, độ ẩm C. Độ ẩm, nhiệt độ, cường độ ánh sáng	D. Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió (ảnh 1)

Các yếu tố X, Y, Z lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án C

Độ ẩm càng cao, thoát hơi nước càng giảm ® X

Nhiệt độ càng cao, thoát hơi nước càng mạnh ® Y

Cường độ ánh sang tăng, sự thoát hơi nước tăng nhưng chỉ tăng đến một mức nhất định ® Z


Câu 5:

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêrôn Lac ở vi khuẩn E. coli, prôtêin nào sau đây được tổng hp ngay cả khi môi trường không có lactôzơ?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong cơ chế điều hoà hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E. coli, prôtêin ức chế được tổng hợp ngay cả khi môi trường không có lactôzơ.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận