(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Sinh học có đáp án (Đề 4)

  • 295 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Động vật nào sau đây hô hấp bằng mang?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Trong quá trình dịch mã, trình tự các nuclêôtit nào sau đây trên tARN liên kết bổ sung với trình tự 3'GUA5' trên mARN?

Xem đáp án

Chọn đáp án A 


Câu 3:

Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể một?

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 4:

Quá trình nào sau đây làm mất nitơ trong đất?

Xem đáp án

Chọn đáp án D 


Câu 5:

Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi

Xem đáp án

Chọn đáp án D 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận