(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Sinh học có đáp án (Đề 8)

  • 147 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đặc trưng nào dưới đây không phải của quần thể?

Xem đáp án

Chọn đáp án D 


Câu 2:

Loại đột biến nào sau đây làm giảm độ dài của nhiễm sắc thể?

Xem đáp án

Chọn đáp án C 


Câu 3:

Môi trường sống của loài sán lá gan ở trong ống tiêu hóa của loài trâu, bò, lợn,…là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án C 


Câu 4:

Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng chỉ có ở quần xã sinh vật?

Xem đáp án

Chọn đáp án A 


Câu 5:

Quá trình dịch mã dừng lại khi:

Xem đáp án

Chọn đáp án C 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận