30 đề thi thử đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 5)

  • 208580 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn D       Đọc là âm [u:], còn lại đọc là âm [ʊ]

          A. /wʊd/      B. /’bʊk,baɪn.dər/  C. /’brʌð.ə.hʊd/    D. /pru:f/


Câu 2:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn A       Đọc là âm [ɪd], còn lại đọc là âm [d]

          A. /’seɪ.krɪd/ B. /’ru:.məd/          C. /’bɒð.əd/          D. /kən’sɪd.əd/


Câu 3:

* Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn B       Trọng âm rơi  âm số 3, còn lại là âm số 1.

          A. /ˈædvəkəsi/                          B. /’a:ti’fiʃl/

          C.  /’bɪznəsmən /                       D. /’sekrətri/


Câu 4:

* Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn C       Trọng âm rơi âm số 2, còn lại nhấn âm số 1

          A.  /ˈkɒntɪnənt/                        B. /ˈpɜ:mənənt/

          C. /kəʊ’hɪərənt/                        D. /ˈsentəmənt/


Câu 5:

* Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn A       Thành ngữ: “On closer inspection: khi kiểm tra kĩ càng”


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

22%

7%

4%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ngọc Hoài

2 năm trước

Thắng Phan

1 năm trước

Bùi Hậu

1 năm trước

Ngọc Trâm

H

1 năm trước

Hồng Nhung

T

1 năm trước

Trinh Gia Minh

dc

1 năm trước

trần tuấn tú

ok

1 năm trước

Thuỳ Dung

1 năm trước

Đỗ Tấn Phát

1 năm trước

Ebe Ling cutee

K

11 tháng trước

Karry Nguyen

k

9 tháng trước

khânthu le

N

8 tháng trước

Nguyên Phúc

8 tháng trước

Thái My

5 tháng trước

Minh Nhật

T

5 tháng trước

Thông Nguyen

4 tháng trước

Linh

L

4 tháng trước

Lê Đình Tuấn

T

4 tháng trước

Trâu Cái

N

4 tháng trước

Nguyen Minh

4 tháng trước

Ngân

L

3 tháng trước

Lê Nguyễn Thanh Lâm

B

2 tháng trước

Bùi Khánh Huyền

L

2 tháng trước

Lê Thị Quỳnh Như

N

2 tháng trước

Nguyễn Tuệ Anh

Có mấy câu đề không giống giải thích/bị trùng. Nhưng kiến thức cung cấp rất ổn áp nha
N

1 tháng trước

Nguyen Duong Xuan

đề sai nhiều quá á
D

1 tháng trước

DGLocSon

sai nhiều câu

Bình luận


Bình luận

Hai Nguyen Hai
14:45 - 24/11/2020

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Scientists have found a way by which they can convert all blood types into O- type blood,________?

A. can they

B. has it

C. haven’t they

D. have they

GIẢI THÍCH
Chọn A A. respectful (a): kính cẩn, tỏ vẻ tôn trọng

B. respective (a): riêng, tương ứng

C. respectable (a): đáng kính

D. respected (a): được tôn trọng

Có bị nhầm không ạ?

Hai Nguyen Hai
14:48 - 24/11/2020

https://khoahoc.vietjack.com/thi-online/30-de-thi-thu-de-thi-thu-thptqg-mon-tieng-anh-co-loi-giai-chi-tiet/17792/thi

Hai Nguyen Hai
14:49 - 24/11/2020

Câu 14:

Sai nhiều quá

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

___________in Central Park every year to commemorate John Lennon’s death and to argue for stricter gun laws.

A. Huge crowds there are

B. There are huge crowds

C. That there are huge clouds

D. Are there huge crowds

GIẢI THÍCH
Chọn D Trong văn nói, ta sử dụng cấu trúc how kind of sb to do sth: ai đó thật tốt vì...

Hai Nguyen Hai
14:50 - 24/11/2020

Câu 19:
Bó tay luôn

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Julie and Ann are talking about their classmate.

- Julie: “________” - Ann: “Yeah, not bad, I suppose.”

A. He is quite good-looking, isn’t he?

B. Do you see him often?

C. What are you thinking?

D. How did you meet him?

GIẢI THÍCH
Chọn B Câu đề bài: Vấn đề đô thị hóa gia tăng đã dẫn đến nhiều vấn đề. Thành phố là trung tâm văn minh và văn hóa.

Hai mệnh đề tương phản nhau, ta có cấu trúc “Though/ Although”

Although không đi cùng với but

Hai ý C, D sai vì sau “In spite of’ và “Despite” không được là mệnh đề.