30 đề thi thử đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 13)

  • 208323 lượt thi

  • 52 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về phát âm của phụ âm

A. graduate /'grædʒuət/                              B. mandatory /'mændətəri/

C. explode /ɪk'spləʊd/                                 D. persuade /pə'sweɪd/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về phát âm của đuôi -s

“-s” được phát âm là:

+ /s/: khi âm tận cùng trước nó là /p/, /k/, /f/, /θ/, /s/,/t/

+ /iz/: khi trước -s là : ch, sh, ss, x, ge, se

+ /z/: khi âm tận cùng trước nó là nguyên âm và các phụ âm còn lại

Ta có:

A. chooses /tu:ziz/                                    B. clothes /kləʊðz/

C. encourages /ɪn'kʌrɪdʒiz/                          D. boxes /bɒksiz/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về trọng âm

A. unchangeable /ʌn'teɪndʒəbl/ : từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc các tiền tố và hậu tố -able không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

B. adjustable /ə'dʒʌstəbl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc hậu tố - able không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm không rơi vào âm /ə/.

C. emotional /ɪ'məʊənl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc hậu tố -al không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và hậu tố -ion làm trọng âm rơi vào trước hậu tố.

D. privilege /'prɪvəlɪdʒ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất . Vì theo quy tắc nếu tất cả các nguyên âm ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.

=> Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D 

Kiến thức về trọng âm

A. fracture /'fræktər/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -ure không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

B. pressure /'preər/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -ure không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

C. cancel /'kænsəl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.

D. respect /rɪ'spekt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào âm cuối khi nó kết thúc từ hai phụ âm trở lên

 => Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Lifelong learning can also help _____ some of the weaknesses of the education system.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về cụm từ cố định

Tạm dịch: Học tập suốt đời cũng có thể khắc phục một vài nhược điểm của hệ thống giáo dục.

A. amend one’s weakness: khắc phục nhược điểm của ai đó.

Xét các đáp án khác:

B. repair /rɪ'peə(r)/ (v): sửa chữa (đồ điện, xe cộ,…)

C. mend /mend/ (v): tu sửa, vá

D. adjust /ə'dʒʌst/ (v): chỉnh sửa (một chút ), điều chỉnh


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

22%

7%

4%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ngọc Hoài

2 năm trước

Thắng Phan

1 năm trước

Bùi Hậu

1 năm trước

Ngọc Trâm

H

1 năm trước

Hồng Nhung

T

1 năm trước

Trinh Gia Minh

dc

1 năm trước

trần tuấn tú

ok

1 năm trước

Thuỳ Dung

1 năm trước

Đỗ Tấn Phát

1 năm trước

Ebe Ling cutee

K

11 tháng trước

Karry Nguyen

k

9 tháng trước

khânthu le

N

8 tháng trước

Nguyên Phúc

8 tháng trước

Thái My

5 tháng trước

Minh Nhật

T

4 tháng trước

Thông Nguyen

4 tháng trước

Linh

L

4 tháng trước

Lê Đình Tuấn

T

4 tháng trước

Trâu Cái

N

4 tháng trước

Nguyen Minh

3 tháng trước

Ngân

L

3 tháng trước

Lê Nguyễn Thanh Lâm

B

2 tháng trước

Bùi Khánh Huyền

L

2 tháng trước

Lê Thị Quỳnh Như

N

2 tháng trước

Nguyễn Tuệ Anh

Có mấy câu đề không giống giải thích/bị trùng. Nhưng kiến thức cung cấp rất ổn áp nha
N

1 tháng trước

Nguyen Duong Xuan

đề sai nhiều quá á
D

1 tháng trước

DGLocSon

sai nhiều câu

Bình luận


Bình luận

Nhan Ngo
21:37 - 27/02/2021

Câu 3: đáp án D