30 đề thi thử đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 17)

  • 208397 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or ID to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về phát âm của phụ âm

A. ghost /goʊst/                                        B.danger/'deɪndʒər/

C. digging /dɪgɪŋ/                                       D. glove /glʌv/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or ID to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về cách phát âm đuôi -s

A. attempts /ə‘tempts/                              B. learns /lɜ:rnz/

C. obeys /ə'beɪz/                                         D. studies /'stʌdiz/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. donate /'doʊneɪt/ hoặc /dəʊ'neɪt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất hoặc thứ 2.

B. patient /'peɪnt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ei/.

C. pressure / 'preər/ : từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào nguyên âm /ə/.

D. wisely /'waɪzli/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -ly không ảnh hưởng đến trọng âm của từ

=> Phương án A có trong âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. invalid /ɪn’vælɪd/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo nguyên tắc, tiền tố -in không làm ảnh hưởng đến trọng âm của từ và nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trong âm rơi vào âm tiết đầu.

B. critical /'krɪtɪkl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào hậu tố -al và rơi vào trước hậu tố -ic.

C. benefit /'benɪfɪt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các nguyên âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

D. generous /'dʒenərəs/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào hậu tố -ous và -er.

=> Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về câu điều hiện loại 3

If + S+ had + Vpp, S + would/could/might + have + Vpp

Tạm định: Nếu Tim không lái xe quá nhanh, anh ta sẽ không đâm vào cây.

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

22%

7%

4%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ngọc Hoài

2 năm trước

Thắng Phan

1 năm trước

Bùi Hậu

1 năm trước

Ngọc Trâm

H

1 năm trước

Hồng Nhung

T

1 năm trước

Trinh Gia Minh

dc

1 năm trước

trần tuấn tú

ok

1 năm trước

Thuỳ Dung

1 năm trước

Đỗ Tấn Phát

1 năm trước

Ebe Ling cutee

K

11 tháng trước

Karry Nguyen

k

9 tháng trước

khânthu le

N

8 tháng trước

Nguyên Phúc

8 tháng trước

Thái My

5 tháng trước

Minh Nhật

T

4 tháng trước

Thông Nguyen

4 tháng trước

Linh

L

4 tháng trước

Lê Đình Tuấn

T

4 tháng trước

Trâu Cái

N

4 tháng trước

Nguyen Minh

3 tháng trước

Ngân

L

3 tháng trước

Lê Nguyễn Thanh Lâm

B

2 tháng trước

Bùi Khánh Huyền

L

2 tháng trước

Lê Thị Quỳnh Như

N

2 tháng trước

Nguyễn Tuệ Anh

Có mấy câu đề không giống giải thích/bị trùng. Nhưng kiến thức cung cấp rất ổn áp nha
N

1 tháng trước

Nguyen Duong Xuan

đề sai nhiều quá á
D

1 tháng trước

DGLocSon

sai nhiều câu

Bình luận


Bình luận

Hồng Thái Nguyễn Lê
20:48 - 23/11/2021

lệch đáp án hết