30 đề thi thử đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 15)

  • 209002 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về cách phát âm đuôi -s

A. speeds /spi:dz/                                                B. baths /bɑ:θs/

C. forgoes /fɔ:'gəʊz/                                            D. drags /drægz/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về cách phát dm của phụ âm

A. application /,æplɪ'keɪn/                                  B. combustion /kəm'bʌstən/

C. navigation /,nævɪ'geɪn/                                  D. Recognition /,rekəg'nɪn/

Note: trước đuôi “tion” là âm “s” thì đuôi “tion” sẽ thường thay đổi cách đọc như trên.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về trọng âm

A. bury /'beri/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

B. islet /’aɪlət/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ai/.

C. scenic /'si:nɪk/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /i:/

D. attire /ə'taɪ(r)/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào nguyên âm /ə/ và trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ai/.

=> Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. ancestor /'ænsestə(r)/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

B. engagement /ɪn’geɪdʒmənt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc hậu tố -ment không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ei/.

C. proposal /prə’pəʊzl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc hậu tố -al không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.

D. prestigious /pre'stɪdʒəs/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc từ có hậu tố là "ious" thì trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó.

=> Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 5:

To absorb more oil from spring rolls, we can use materials like _____ newspaper to wrap them after frying.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về mạo từ

Không sử dụng mạo từ trước các danh từ chỉ chất liệu (materials)

Tạm dịch: Để hấp thụ dầu nhiều hơn từ chả giò, chúng ta có thể sử dụng vật liệu như báo để bọc chúng sau khi chiên.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

22%

7%

4%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ngọc Hoài

2 năm trước

Thắng Phan

1 năm trước

Bùi Hậu

1 năm trước

Ngọc Trâm

H

1 năm trước

Hồng Nhung

T

1 năm trước

Trinh Gia Minh

dc

1 năm trước

trần tuấn tú

ok

1 năm trước

Thuỳ Dung

1 năm trước

Đỗ Tấn Phát

1 năm trước

Ebe Ling cutee

K

11 tháng trước

Karry Nguyen

k

10 tháng trước

khânthu le

N

8 tháng trước

Nguyên Phúc

8 tháng trước

Thái My

5 tháng trước

Minh Nhật

T

5 tháng trước

Thông Nguyen

5 tháng trước

Linh

L

5 tháng trước

Lê Đình Tuấn

T

4 tháng trước

Trâu Cái

N

4 tháng trước

Nguyen Minh

4 tháng trước

Ngân

L

3 tháng trước

Lê Nguyễn Thanh Lâm

B

2 tháng trước

Bùi Khánh Huyền

L

2 tháng trước

Lê Thị Quỳnh Như

N

2 tháng trước

Nguyễn Tuệ Anh

Có mấy câu đề không giống giải thích/bị trùng. Nhưng kiến thức cung cấp rất ổn áp nha
N

1 tháng trước

Nguyen Duong Xuan

đề sai nhiều quá á
D

1 tháng trước

DGLocSon

sai nhiều câu

Bình luận


Bình luận