30 đề thi thử đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 20)

  • 208341 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về cách phát âm của nguyên âm

A. police /pə'li:s/                              B. policy /'pɒləsi/

C. polite /pə'laɪt/                               D. pollute /pə‘lu:t/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về cách phát âm đuôi -ed

A. attained /ə'teɪnd/                                   B. resolved /rɪ'za:lvd/

C. disused /,dɪs'ju:zd/                                 D. decreased /dɪ'kri:st/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về trọng âm

A. afford /ə'fɔ:rd/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo nguyên tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/ và trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /ɔ:/.

B. impose/ɪm'poʊz/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo nguyên tắc trọng âm, động từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2.

C. graceful/'greɪtfl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo nguyên tắc hậu tố -ful không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

D. impaired /ɪm'peərd/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /eə/.

=> Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về trọng âm

A. evidence/'evɪdəns/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo nguyên tắc đuôi -ce làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

B. gemini /'dʒemɪni/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo nguyên tắc nếu các nguyên âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

C. delicate /'delɪkət/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo nguyên tắc những từ có đuôi -ate thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên..

D. assistance /ə'sɪstəns/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc hậu tố -ance không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm không rơi vào nguyên âm yếu /ə/.


Câu 5:

_____ the rubbish in the early morning is a part of my daily routine.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về cụm động từ

A. take out: vứt, để, nhổ                            B. come out: đi ra, xuất hiện

C. pull out: rút ra                                        D. bring out: đưa ra

Tạm dịch: Đổ rác vào sáng sớm là một phần trong thói quen hàng ngày của tôi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

22%

7%

4%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ngọc Hoài

2 năm trước

Thắng Phan

1 năm trước

Bùi Hậu

1 năm trước

Ngọc Trâm

H

1 năm trước

Hồng Nhung

T

1 năm trước

Trinh Gia Minh

dc

1 năm trước

trần tuấn tú

ok

1 năm trước

Thuỳ Dung

1 năm trước

Đỗ Tấn Phát

1 năm trước

Ebe Ling cutee

K

11 tháng trước

Karry Nguyen

k

9 tháng trước

khânthu le

N

8 tháng trước

Nguyên Phúc

8 tháng trước

Thái My

5 tháng trước

Minh Nhật

T

4 tháng trước

Thông Nguyen

4 tháng trước

Linh

L

4 tháng trước

Lê Đình Tuấn

T

4 tháng trước

Trâu Cái

N

4 tháng trước

Nguyen Minh

3 tháng trước

Ngân

L

3 tháng trước

Lê Nguyễn Thanh Lâm

B

2 tháng trước

Bùi Khánh Huyền

L

2 tháng trước

Lê Thị Quỳnh Như

N

2 tháng trước

Nguyễn Tuệ Anh

Có mấy câu đề không giống giải thích/bị trùng. Nhưng kiến thức cung cấp rất ổn áp nha
N

1 tháng trước

Nguyen Duong Xuan

đề sai nhiều quá á
D

1 tháng trước

DGLocSon

sai nhiều câu

Bình luận


Bình luận

Kỳ Duyên
15:00 - 16/04/2022

48 c chứ ạ?

Kỳ Duyên
15:06 - 16/04/2022

A number of+ Danh từ số nhiều + Động từ chia dạng số nhiều nên 45b phải chia là were chứ ạ ?

Kỳ Duyên
15:10 - 16/04/2022

à vì radioactivity: chất phóng xạ không đếm được
was released -> V số ít => dùng An/ The amount of