(2023) Đề thi thử Sinh học Sở giáo dục và đào tạo Sơn La (Lần 1) có đáp án

  • 493 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chỉ số nào sau đây phản ánh mật độ cá thể của quần thể sinh vật?

Xem đáp án

Các đặc trưng cơ bản của quần thể:

Tỉ lệ giới tính: Tỉ lệ đực/cái trong quần thể

Cấu trúc tuổi: gồm tuổi trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản.

Mật độ cá thể: Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích

Kích thước: Số lượng cá thể hay khối lượng, năng lượng tích lũy trong các cá thể

Sự phân bố cá thể: gồm phân bố đều, theo nhóm và ngẫu nhiên

Cách giải:

Mật độ cá thể là số lượng cá thể/ một đơn vị diện tích.

Chọn C.


Câu 2:

Động vật nào sau đây có con cái mang cặp NST giới tính là XY?

Xem đáp án

Bộ NST giới tính ở động vật:

Người, ruồi giấm, thú: XX – con cái; XY – con đực.

Châu chấu, rệp cây: XX – con cái; XO – con đực.

Chim, bướm, bò sát, cá, ếch nhái: XY – con cái; XX – con đực.

Cách giải:

Ở chim bồ câu, con cái mang cặp NST giới tính là XY.

Chọn D.


Câu 3:

Theo lí thuyết, phép lai nào dưới đây cho đời con có 50% kiểu gen đồng hợp tử trội?

Xem đáp án

Viết phép lai.

Cách giải:

AA × Aa → 1AA:1Aa.

Chọn A.


Câu 4:

Trùng roi (Trichomonas) sống trong ruột mối tiết enzim phân giải xenlulôzơ trong thức ăn của mối thành đường để nuôi sống cả hai. Đây là ví dụ về mối quan hệ

Xem đáp án

Các mối quan hệ trong quần xã:

Hỗ trợ

(Không có loài nào bị hại)

Đối kháng

(Có ít nhất 1 loài bị hại)

Cộng sinh

Hợp tác

Hội sinh

Cạnh tranh

Kí sinh

Ức chế cảm nhiễm

Sinh vật ăn sinh vật

+ +

+ +

+ 0

- -

+ -

0 -

+ -

Chặt chẽ

 

 

 

 

 

 

(+): Được lợi; (-) bị hại

Cách giải:

Trùng roi (Trichomonas) sống trong ruột mối tiết enzim phân giải xenlulôzơ trong thức ăn của mối thành đường để nuôi sống cả hai → cả 2 loài đều có lợi, mối quan hệ này chặt chẽ.

→ Đây là quan hệ cộng sinh.

Chọn B.


Câu 5:

Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu.

Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất?

Xem đáp án

Loài cuối cùng trong chuỗi thức ăn có bậc dinh dưỡng cao nhất.

Cách giải:

Diều hâu thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận