(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc (Lần 2) có đáp án

  • 406 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactôzơ và khi môi trường không có lactôzơ?

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về quá trình điều hòa hoạt động gen ở vi khuẩn E.coli.

Cách giải:

Khi môi trường có lactozo hay không có lactozo, gen điều hòa R đều tổng hợp protein ức chế.

A sai. Vì ARN polimeraza chỉ tiến hành phiên mã khi môi trường có lactozo.

C sai. Vì các gen cấu trúc Z, Y, A chỉ được phiên mã tạo mARN tương ứng khi môi trường có lactozo.

D sai. Vì chỉ khi môi trường có lactozo thì lactozo mới liên kết với protein ức chế.

Chọn B.


Câu 2:

Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.

Cách giải:

Phát biểu sai là đáp án A. Vì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

Chọn A.


Câu 3:

Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào.

Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào.   Biết rằng không xảy ra đột biến; các chữ cái A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho các nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? A. Khi kết thúc quá trình phân bào ở hai tế bào trên thì từ tế bào 1 tạo ra hai tế bào lưỡng bội, từ tế bào 2 tạo ra hai tế bào đơn bội. B. Hai tế bào đều đang ở kì sau của nguyên phân. C. Bộ nhiễm sắc thể của tế bào 1 là 2n = 4, bộ nhiễm sắc thể của tế bào 2 là 2n = 8. D. Tế bào 1 đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào 2 đang ở kì sau của nguyên phân (ảnh 1)

Biết rằng không xảy ra đột biến; các chữ cái A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho các nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về diễn biến từng kì của quá trình phân bào.

Cách giải:

Quan sát hình vẽ, ta thấy:

Tế bào 1 đang tiến hành giảm phân, vì khi kết thúc phân bào, các alen không tồn tại thành cặp tương đồng.

Tế bào 2 đang tiến hành nguyên phân, vì khi kết thúc phân bào, tế bào có kiểu gen AaBb (tồn tại thành cặp tương đồng).

A sai. Vì tế bào 2 đang trải qua giảm phân, vì vậy khi kết thúc phân bào, hai tế bào con có bộ NST đơn bội.

B sai. Tế bào 1 đang ở kì sau II của giảm phân; tế bào II đang ở kì sau nguyên phân.

C sai, vì ở tế bào 1: 2 tế bào con được tạo ra có bộ NST n = 4 → Bộ NST lưỡng bội của tế bào 1 là 2n = 8.

D đúng.

Chọn D.9


Câu 4:

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về vai trò và hậu quả của đột biến gen.

Cách giải:

Phát biểu không đúng là đáp án A. Vì đột biến gen là biến đổi về một hoặc một số cặp nucleotit của gen, chứ không làm thay đổi vị trí của gen trên NST.

Chọn A.


Câu 5:

Nhóm động vật sau đây không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim?

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về tuần hoàn máu ở động vật.

Cách giải:

Nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim là cá xương, chim, thú.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận