(2023) Đề thi thử Sinh học THPT dân tộc nội trú, Thanh Hóa có đáp án

  • 640 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hình thành loài mới thường diễn ra nhanh nhất theo con đường nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

Lí thuyết các con đường hình thành loài mới

Cách giải:

Hình thành loài mới thường diễn ra nhanh nhất theo con đường lai xa kèm đa bội hóa

Chọn B.


Câu 2:

Các loài phong lan sống bám trên cây gỗ nhưng không gây hại cho cây gỗ, đây là biểu hiện của mối quan hệ

Xem đáp án

Cách giải:

Các loài phong lan sống bám trên cây gỗ nhưng không gây hại cho cây gỗ, đây là biểu hiện của mối quan hệ hội sinh.

Chọn A.


Câu 3:

Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

Xem đáp án

Phương pháp:

Động vật nhai lại có dạ dày 4 ngăn

Cách giải:

Trâu có dạ dày 4 ngăn

Chọn D.


Câu 4:

Nhân tố tiến hóa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ theo một hướng xác định là

Xem đáp án

Phương pháp:

Các nhân tố tiến hoá có thể làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng xác định bao gồm: giao phối không ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên.

Cách giải:

Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen theo 1 hướng xác định

Chọn B.

Câu 5:

Trong một ao nuôi cá trắm cỏ, người ta tính được trung bình có 3 con/ m2 nước. Số liệu trên cho biết đặc trưng nào của quần thể?

Xem đáp án

Phương pháp:

Lí thuyết các đặc trưng cơ bản của quần thể

Cách giải:

con/ m2 là đơn vị đo mật độ cá thể của quần thể.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận