(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh có đáp án

  • 547 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ bao nhiêu?

Xem đáp án

Cách giải:

Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ =12.12.1.12=18 

Chọn A.


Câu 2:

Quần thể nào sau đây có tần số alen a thấp nhất?

Xem đáp án

Cách giải:

Quần thể

Tần số alen a

A

0,55

B

0,4

C

0,5

D

0,6

Chọn B.


Câu 3:

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN được gọi là:

Xem đáp án

Phương pháp:

Gen là một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polipeptit hay ARN.

Cách giải:

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN được gọi là gen.

Chọn A.


Câu 4:

Ý nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử?

Xem đáp án

Phương pháp:

Các bằng chứng tiến hóa

Cách giải:

Ý sai là D, vì cấu tạo và chức năng của các NST ở các loài là khác nhau.

Chọn D.

Câu 5:

Theo Đacuyn, động lực của chọn lọc tự nhiên là:

Xem đáp án

Phương pháp:

Động lực của CLTN là quá trình đấu tranh sinh tồn hiểu theo nghĩa rộng. Cạnh tranh cùng loài là động lực chủ yếu trong sự tiến hoá của loài làm cho loài được chọn lọc theo hướng ngày càng thích nghi với điều kiện sống.

Cách giải:

Theo Đacuyn, động lực của chọn lọc tự nhiên là cuộc đấu tranh sinh tồn của sinh vật.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận