(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Như Xuân, Thanh Hóa có đáp án

  • 481 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi nói về thực vật C4, nhận định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Phương pháp:

Đặc điểm của thực vật C4:

+ Không có hô hấp sáng.

+ Năng suất sinh học cao

+ Thực vật C4: Sống ở vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới: mía, rau dền, ngô, cao lương, kê…

Cách giải:

- A đúng vì hô hấp sáng chỉ xảy ra ở các đại diện của nhóm thực vật C3.

- B sai vì lá mọng nước chỉ có ở các đại diện của nhóm thực vật CAM.

- C, D sai vì thực vật C4 có cường độ quang hợp cao, điểm bão hòa ánh sáng cao, mặt khác lại không có hô hấp sáng nên năng suất sinh học của nhóm thực vật này cao hơn hẳn so với thực vật C3 và thực vật CAM.

Chọn A.


Câu 2:

Loại axit nuclêic nào mang bộ ba đối mã (anticodon)?

Xem đáp án

Phương pháp:

Phân loại: Có 3 loại ARN

+ mARN – ARN thông tin, làm khuôn cho quá trình dịch mã.

+ tARN – ARN vận chuyển: mang bộ ba đối mã vận chuyển axit amin tới riboxom để tổng hợp chuỗi polipeptit.

+ rARN – ARN riboxom: Kết hợp với prôtêin để tạo nên ribôxôm. Riboxom thực hiện dịch mã để tổng hợp protein.

Cách giải:

ARN vận chuyển mang bộ ba đối mã.

Chọn B.


Câu 3:

Kết quả nào dưới đây được hình thành từ nguyên tắc bổ sung?

Xem đáp án

Cách giải:

Theo nguyên tắc bổ sung:

A1 = T2; T1 = A2; G1 = X2; X1 = G2

Trên 2 mạch của gen:

A = T = A1+A2 = T1+T2 = A1 + T1 = A2+ T2

G =X = G1+G2 = X1+X2 = G1 + X1 = G2+ X2

→ A=T; G=X hay A + G = T + X.

Chọn B.


Câu 4:

Theo lý thuyết, cơ thể có kiểu gen nào sau đây giảm phân cho nhiều loại giao tử nhất?

Xem đáp án

Phương pháp:

Cơ thể 1 loài có bộ NST 2n, trên mỗi cặp xét 1 gen có m alen:

Một cơ thể có n cặp gen dị hợp giảm phân tạo 2n loại giao tử.

Cách giải:

Cơ thể có càng nhiều cặp gen dị hợp giảm phân càng cho nhiều loại giao tử.

Xét các cơ thể:

A: AaBbdd → dị hợp 2 cặp gen → tạo 4 loại giao tử.

B: AabbDd → dị hợp 2 cặp gen → tạo 4 loại giao tử.

C: AaBbDd → dị hợp 3 cặp gen → tạo 8 loại giao tử.

D: aabbdd→ dị hợp 0 cặp gen → tạo 1 loại giao tử.

Chọn C.


Câu 5:

Ở quần thể tự thụ phấn, yếu tố nào sau đây không thay đổi qua các thế hệ?

Xem đáp án

Phương pháp:

Vốn gen của quần thể: Tập hợp các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định. Vốn gen đặc trưng bởi tần số alen, thành phần kiểu gen.

Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì tần số alen không thay đổi.

Cách giải:

Ở quần thể tự thụ phấn, tần số các alen không thay đổi qua các thế hệ.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận