(2023) Đề thi thử Sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 25) có đáp án

  • 379 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Loài động vật nào sau đây trao đổi khí qua mang

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Theo quan niệm của Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là

Xem đáp án

Theo quan niệm của Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là cá thể lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.

Chọn B


Câu 4:

Ở một loài lưỡng bội, tinh trùng không đột biến có 10 nhiễm sắc thể thì đột biến thể một của loài này có số lượng nhiễm sắc thể là

Xem đáp án

Phương pháp:

Thể một có dạng 2n - 1.

Tinh trùng có bộ NST đơn bội.

Cách giải:

Tinh trùng có 10 NST  n = 10  thể một: 2n - 1 = 19.

Chọn A


Câu 5:

Quần thể nào sau đây có tần số alen A cao nhất?

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận