(2023) Đề thi thử Sinh học Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai có đáp án

  • 901 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một cá thể có kiểu gen Ab/aB trong quá trình phát sinh giao tử tạo ra giao tử AB = 20%. Biết giảm phân bình thường, không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, khoảng cách giữa 2 gen A và B là

Xem đáp án

Phương pháp:

Bước 1: Xác định giao tử là giao tử hoán vị hay giao tử liên kết.

Giao tử hoán vị ≤ 25% ≤ giao tử liên kết.

Bước 2: Tính tần số hoán vị gen.

Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

Bước 3: Tính khoảng các giữa các gen.

Khoảng cách = tần số HVG.

Cách giải:

Cơ thể Ab/aB giảm phân cho giao tử AB =0,2 là giao tử hoán vị → f = 40% → khoảng cách giữa 2 gen A và B là 40cM.

Chọn C.


Câu 2:

Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây không làm thay đổi số lượng NST?

Xem đáp án

Phương pháp:

Dựa vào nguyên nhân của các bệnh, hội chứng.

Cách giải:

A: Hội chứng Đao: 3 NST số 21 → thay đổi số lượng NST.

B: Hội chứng Tơcno: XO → thay đổi số lượng NST.

C: Hội chứng Claiphento: XXY→ thay đổi số lượng NST.

D: Bệnh phêninkêtô niệu: Đột biến gen → không làm thay đổi số lượng NST.

Chọn D.

Câu 3:

Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa

Xem đáp án

Phương pháp:

Dựa vào khái niệm của gen.

Cách giải:

Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN.

Chọn A.

Câu 4:

Ở một loài thực vật, xét một gen quy định một tính trạng gồm 2 alen A và a. Alen A trội hoàn toàn so với alen a. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,4. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp trong quần thể là

Xem đáp án

Phương pháp:

Bước 1: Tính tần số alen: tần số alen lặn = √tỉ lệ kiểu hình lặn → tần số alen trội = 1 – tần số alen lặn.

Bước 2: Tính tỉ lệ kiểu gen dị hợp của quần thể:

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA+2pqAa+q2aa=1.

Cách giải:

Tần số alen a = 1 – tần số alen A =0,6.

Tỉ lệ kiểu gen dị hợp trong quần thể là: 2 × 0,4 × 0,6 = 0,48.

Chọn A.


Câu 5:

Hô hấp sáng không xảy ra ở nhóm thực vật nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

Dựa vào năng suất sinh học của các nhóm thực vật.

Hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp mà không tạo ATP.

Cách giải:

Thực vật C3 có hô hấp sáng còn thực vật C4 và CAM thì không.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận