(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Sinh học có đáp án (Đề 2)

  • 648 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cơ quan tương đồng là những cơ quan:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Đột biến mất đoạn và lặp đoạn có thể xuất hiện do

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Dạng đột biến gen nào sau đây không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen?

Xem đáp án

Chọn đáp án A 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận