Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh học (Đề 11)

  • 222 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đơn phân cấu tạo nên gen là

Xem đáp án

Phương pháp:

Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN. ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nuclêôtitde.

Cách giải:

Đơn phân cấu tạo nên gen là nucleotide.

Chọn A.


Câu 2:

Nhân tố tiến hóa nào sau đây tạo ra nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa?

Xem đáp án

Phương pháp:

Đột biến: Tạo ra alen mới (nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa). Thay đổi tần số alen rất chậm

Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen.ọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi.

Các yếu tố ngẫu nhiên: Loại bỏ bất kì alen nào.

Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen.

Cách giải:

Đột biến tạo ra các alen mới, cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

Chọn C.


Câu 3:

Ôxi được giải phóng trong quá trình quang hợp ở thực vật có nguồn gốc từ phân tử

Xem đáp án

Phương pháp:

Pha sáng của quang hợp: giống nhau ở các nhóm TV

Gồm 3 quá trình:

+ Quang lí: Diệp lục nhận năng lượng ASMT

+ Quang phân li nước:

 2H2OAsmt,diep  luc4H++4e+O2

+ Quang hóa: Hình thành ATP, NADPH.

Cách giải:

Oxi được giải phóng trong quá trình quang hợp ở thực vật có nguồn gốc từ phân tử H2O.

Chọn A.


Câu 4:

Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,3 và alen a là 0,7. Kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ

Xem đáp án

Phương pháp:

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1.

Cách giải:

Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền nên tuân theo công thức:

p2AA: 2pqAa: q2aa = 1 (p + q = 1)

Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp = AA + aa = 0,32 + 0,72 = 0,58.

Chọn B.


Câu 5:

Nhân tố có vai trò định hướng cho quá trình tiến hóa là

Xem đáp án

Phương pháp:

Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.

Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.ọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định.

Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào,

Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen.

Cách giải:

Nhân tố có vai trò định hướng cho quá trình tiến hóa là chọn lọc tự nhiên.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận