Tổng hợp chuyên đề ôn thi THPTQG môn Sinh Học có lời giải chi tiết (Chuyên đề 18)

  • 11357 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng O2 của nước đi qua mang vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch:

Xem đáp án

Đáp án A

Cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng O2 của nước đi qua mang vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song, ngược chiều với dòng nước


Câu 2:

Ở sinh vật nhân sơ, có nhiều trường hợp gen bị đột biến nhưng chuỗi polypeptit do gen quy định tổng hợp không bị thay đổi. Nguyên nhân là vì

Xem đáp án

Đáp án A

Do mã di truyền có tính thoái hóa, tức một axit amin có thể được quy định bởi nhiều bộ ba, do đó nếu xảy ra đột biến thay thế cặp nu này bằng cặp nu khác nhưng vẫn tạo ra một bộ ba mới quy định một loại axit amin với bộ ba ban đầu thì cấu tạo chuỗi polypeptid được tổng hợp vẫn không thay đổi


Câu 3:

Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở vị trí nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Pha tối diễn ra ở chất nền của lục lạp.


Câu 4:

Theo quan niệm của thuyết tiến hoá hiện đại, phát biểu nào sau đây về CLTN là sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Phát biểu sai về CLTN theo quan điểm của thuyết tiến hoá hiện đại là C, CLTN tạo ra quần thể thích nghi.


Câu 5:

Đến mùa sinh sản, các cá thể đực tranh giành con cái là thể hiện mối quan hệ nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Đây là ví dụ về cạnh tranh cùng loài.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Ngọc Anh Nguyễn

V

1 tháng trước

Việt Tiến Vũ

Bình luận


Bình luận