(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa có đáp án

  • 560 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở loài gà có kiểu nhiễm sắc thể giới tính là

Xem đáp án

Phương pháp:

Củng cố kiến thức về các kiểu NST giới tính.

Cách giải:

Ở gà, 2n =78. Trong đó,có 36 cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính.

XX là đực và XY là cái.

Chọn B.


Câu 2:

Trong cơ chế hoạt động của Operon – Lac, vị trí nào sau đây là nơi tương tác với protein ức chế?

Xem đáp án

Cách giải:

Quan sát hình ở phương pháp

Chọn D.


Câu 3:

Khâu thứ 2 trong quy trình tạo giống bằng công nghệ gen là

Xem đáp án

Phương pháp:

Quy trình kỹ thuật chuyển gen: gồm 3 bước:

Tạo ADN tái tổ hợp

Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận

Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.

Cách giải:

Dựa vào phương pháp

Chọn B.


Câu 4:

Người đầu tiên xây dựng học thuyết về tiến hoá là

Xem đáp án

Phương pháp:

Người đầu tiên đề cập và xây dựng học thuyết về tiến hóa và Lamac.

Cách giải:

Dựa vào phương pháp.

Chọn C.


Câu 5:

Ở một loài thực vật A thân cao trội hoàn toàn so với a thân thấp; B hoa đỏ trội hoàn toàn b hoa trắng; các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, phân li độc lập. Cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng có kiểu gen là

Xem đáp án

Phương pháp:

Kiểu gen đồng hợp trội có dạng AA.

Kiểu gen dị hợp có dạng Aa.

Kiểu gen đồng hợp lặn có dạng aa.

Cách giải:

Hoa đỏ thuần chủng: AA.

Thân cao thuần chủng: BB.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận