(2023) Đề thi thử Sinh THPT theo đề minh họa của Bộ Giáo dục có đáp án (Đề 35)

  • 405 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đột biến nào sau đây làm tăng số loại alen trong nhân tế bào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Ở trên cạn, cơ quan hô hấp nào sau đây trao đổi khí hiệu quả nhất?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho nhiều loại kiểu gen nhất ở đời con?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Thành phần nào sau đây không thuộc thành phần cấu trúc của quần xã sinh vật?

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận