(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Sinh học có đáp án (Đề 9)

  • 138 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Côđon mở đầu trên mARN là

Xem đáp án

Chọn đáp án A 


Câu 2:

Theo lí thuyết, tập hợp sinh vật nào sau đây là một quần thể?

Xem đáp án

Chọn đáp án D 


Câu 3:

Một quần thể tự thụ có kiểu gen Aa ở F3 là 0,1. Tỉ lệ kiểu gen Aa của quần thể này ở P là

Xem đáp án

Chọn đáp án A 


Câu 4:

Hóa chất được dùng vào mục đích phát hiện thoát hơi nước ở lá là

Xem đáp án

Chọn đáp án D 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận