Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh học (Đề 12)

  • 171 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

Xem đáp án

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về đặc điểm hệ tiêu hóa của nhóm động vật ăn thực vật. Những loài động vật nhai lại có cấu trúc dạ dày 4 ngăn.

Cách giải:

Động vật có dạ dày 4 ngăn là: trâu, bò, dê,…

Chọn B.


Câu 2:

Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

Xem đáp án

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về 5 nhóm nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, bao gồm: đột biến, chọn lọc tự nhiên, di nhập gen, yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên.

Cách giải:

Nhân tố giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng tăng đồng hợp, giảm dị hợp nhưng không làm thay đổi tần số alen.

Chọn C.


Câu 3:

Cơ thể có kiểu gen AaBbDd tạo giao tử loại ABD chiếm tỉ lệ bằng

Xem đáp án

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về quá trình hình thành giao tử.

Cách giải:

Cơ thể có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường tạo ra 8 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau → ABD = ⅛.

Chọn A.


Câu 4:

Trong hô hấp ở thực vật, năng lượng của chất hữu cơ được giải phóng ra ở dạng

Xem đáp án

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về quá trình hô hấp ở thực vật. Hô hấp ở thực vật là quá trình phân giải chất hữu cơ (chủ yếu là đường glucozo) thành dạng năng lượng mà tế bào có thể sử dụng là ATP.

Cách giải:

Kết thúc quá trình hô hấp tế bào, phần lớn năng lượng được giải phóng giới dạng nhiệt năng, một phần tích lũy trong ATP.

Chọn B.


Câu 5:

Hiện tượng 4 cặp gen không alen quy định chiều cao của cây trong đó mỗi alen trội đều làm cho cây cao thêm 2 cm là

Xem đáp án

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về các quy luật tương tác gen.

Cách giải:

Hiện tượng có mặt thêm của mỗi alen trội trong kiểu gen đều làm tăng chiều cao của cây lên một phần là tương tác cộng gộp.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận