ĐỀ 1

  • 18608 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 65 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án B

Trọng âm nhấn âm số 2, âm còn lại nhấn âm số 3

A. /dɒkjuˈmentri/ 

B. /əˈkʌrəns/

C. /kɒmpəˈtɪʃn/  

D. /ɪndɪˈvɪdʒuəl/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án C

Trọng âm nhấn âm số 1, âm còn lại nhấn âm số 2

A. /rɪˈleɪʃnʃɪp/                  

B. /əˈreɪndʒmənt/            

C. /ˈtʃælɪndʒɪŋ/                

D. /ɪˈlɪmɪneɪt/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án B

Đọc là âm [tʃ], còn lại đọc là âm [ʃ]

A. /məˈʃiːn/            

B. /səˈdʒestʃən/                          

C. /ˈʃaʊtɪŋ/             

D. /ɪˈməʊʃn/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, D on our answer sheet to show the underlined part that needs correction

It would be both noticed and appreciating if you could finish the work before you leave

Xem đáp án

Đáp án D

Ta thấy câu mang tính chất bị động: Would be both noticed and…..

=> Vì vậy chúng ta cần từ loại tương tự sau vị trí both

=> Đáp án D sửa thành appreciated


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

10 tháng trước

Nhi Nguyễn

Bình luận


Bình luận