(2023) Đề thi thử Sinh học Sở giáo dục và đào tạo Thái Nguyên (Lần 1) có đáp án

  • 566 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điểm bão hòa CO2 là nồng độ CO2 đạt

Xem đáp án

- Trong tự nhiên, nồng độ CO2 trung bình là 0,03%.

- Nồng độ CO2 thấp nhất mà cây quang hợp được: 0,008-0,01%. Dưới ngưỡng này, quang hợp rất yếu hoặc không xảy ra.

- Điểm bão hòa CO2 tối đa của cây thường là 0,4%.

[CO2] tăng → Iquang hợp tăng đến trị số bão hòa CO2, vượt qua trị số đó Iquang hợp giảm.

Cách giải:

Điểm bão hòa CO2 là nồng độ CO2 đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất.

Chọn B.


Câu 2:

Trong các kí hiệu về số NST ở các thể lệch bội sau, đâu là kí hiệu của đột biến thể một?

Xem đáp án

2n – 1: Thể một              2n + 1: Thể ba

2n + 2: Thể bốn               2n – 2: Thể không.

Cách giải:

Thể một có bộ NST: 2n – 1.                              

Chọn A.


Câu 3:

Cơ quan nào sau đây của cây hồng xiêm thực hiện chức năng sinh sản (tạo quả và hạt)?

Xem đáp án

Hồng xiêm là thực vật hạt kín, sinh sản bằng hoa.

Cách giải:

Hoa là cơ quan thực hiện chức năng sinh sản (tạo quả và hạt.

Chọn C.


Câu 4:

Nếu chỉ xét riêng từng nhân tố thì nhân tố tiến hóa nào sau đây làm thay đổi tần số alen của quần thể với tốc độ chậm nhất?

Xem đáp án

Các nhân tố tiến hóa:

Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.8

Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.ọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một

hướng xác định.

Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào. Thay đổi tần số alen mạnh và đột ngột.

Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen.

Cách giải:

Đột biến gen làm thay đổi tần số alen của quần thể với tốc độ chậm nhất.

Chọn D.


Câu 5:

Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra 1 loại giao tử?

Xem đáp án

Cơ thể thuần chủng sẽ tạo 1 loại giao tử.

Một cơ thể có n cặp gen dị hợp giảm phân tạo 2n loại giao tử.

Cách giải:

Cơ thể aaBB thuần chủng nên giảm phân cho 1 loại giao tử.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoàng Yến Phượng
18:09 - 10/04/2024

Câu 6: Đáp án là B