(2023) Đề thi thử Sinh học theo đề minh học của Bộ giáo dục (Đề 1) có đáp án

  • 448 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ở thực vật, bào quan thực hiện chức năng quang hợp là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ở thực vật, lục lạp thực hiện chức năng quang hợp.


Câu 2:

Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn

Xem đáp án

Đáp án B

Trâu, bò, cừu, dê là những động vật nhai lại, có dạ dày 4 ngăn


Câu 3:

Bệnh (hội chứng) ở người không phải do đột biến NST gây nên?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Cơ thể có kiểu gen được gọi là thể đồng hợp tử trội về cả hai cặp gen đang xét là:

Xem đáp án

Đáp án C

Cơ thể có kiểu gen được gọi là thể đồng hợp tử trội về cả hai cặp gen đang xét: AABB.


Câu 5:

Quần thể ngẫu phối nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

Xem đáp án

Đáp án B

Quần thể cân bằng di truyền 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận