(2023) Đề thi thử Sinh học theo đề minh học của Bộ giáo dục (Đề 5) có đáp án

  • 667 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ở thực vật, bào quan thực hiện chức năng quang hợp là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?

Xem đáp án

Đáp án D

Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí


Câu 3:

Trong tế bào sinh dưỡng của một người thấy có 47 NST. Đó là:

Xem đáp án

Đáp án C

Tế bào người có 47 NST chứng tỏ là thể ba nhiễm. 

- A sai vì thế dị bội có thể có cả các thể một nhiễm, khuyết nhiễm.

- B sai vì ngoài hội chứng Đao còn có các hội chứng khác cũng là thể ba nhiễm

- C đúng

- D sai vì hội chứng Tocno là thể 1 nhiễm


Câu 4:

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây tạo ra ở đời con nhiều loại kiểu gen và kiểu hình nhất?

Xem đáp án

Đáp án A

- Phép lai A tạo 3.4 = 12 kiểu gen; 2.8 = 8 kiểu hình

- Phép lai B tạo 3 kiểu gen, 3 kiểu hình

- Phép lai C tạo 32 = 9 kiểu gen; 22 = 4 kiểu hình

- Phép lai D tạo 3.2 = 6 kiểu gen; 2.1=2 kiểu hình


Câu 5:

Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là:

Xem đáp án

Đáp án B

Tần số tương đối của các alen khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền là: qa = 0,0004 = 0,02 ® PA = 1 - 0,02 = 0,98. Vậy cấu trúc di truyền của quần thể là: 0,9604DD : 0,0392Dd : 0,0004dd


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận