(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Hàm Long, Bắc Ninh có đáp án

  • 859 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tính đặc hiệu của mã di truyền được thể hiện như thế nào?

Xem đáp án

Phương pháp:

Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba mã hóa chỉ mã hóa cho một loại axit amin, bởi mã di truyền là trình tự sắp xếp các nucleotit trong gen (trên mạch khuôn) quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong protein, Mã di truyền gồm bộ 3 mã gốc trên ADN và bộ 3 mã sao trên mARN.

Cách giải:

Tính đặc hiệu của mã di truyền được thể hiện: mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin

Chọn C.


Câu 2:

Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen không alen là A, a; B, b và D, d cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ có một alen trội thì chiều cao cây tăng 5cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất có chiều cao 150cm. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDd cho đời con có số cây cao 170cm chiếm tỉ lệ

Xem đáp án

Phương pháp:

Khi bố và mẹ đều có kiểu gen giống nhau và dị hợp về n cặp gen. Ở F1:

Loại cá thể có m alen trội (m ≤ 2n) chiếm tỉ lệ: C2nm4n

Cách giải:

Cây cao 170cm có: (170 – 150) : 4 = 4 alen trội 732×6304=1379

→ Số cây cao 170cm ở đời con chiếm tỉ lệ: C64×126=1564

Chọn D.


Câu 3:

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Phương pháp:

Enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 5’ → 3’. Điều đó dẫn đến trên 2 mạch khuôn của ADN mẹ có sự tổng hợp khác nhau: mạch khuôn có chiều từ 5’ → 3’ thì mạch mới được tổng hợp gián đoạn thành những đoạn ngắn Okazaki, mạch khuôn có chiều từ 3’ → 5’ thì mạch mới được tổng hợp liên tục.

Cách giải:

Enzim ADN polimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’ → 5’ là ý đúng

Chọn A.


Câu 4:

Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen ADad đã xảy ra hoán vị gen giữa alen D và d với tần số 16%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa D và d là

Xem đáp án

Phương pháp:

Số tế bài sinh tinh xảy ra hoán vị gen: 2f ( f: tần số HVG)

Cách giải:

Mỗi tế bào sinh tinh thực hiện giảm phân có hoán vị gen tạo ra 50% số loại giao tử hoán vị, 50% giao tử bình

thường

→ Số tế bào sinh tinh xảy ra hoán vị gen = 2f = 32%.

→ Số tế bào sinh tinh không xảy ra hoán vị gen = 68% x 1000 = 680.

Chọn D.


Câu 5:

Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với sự nhân đôi của ADN ở E. coli về

(1) Chiều tổng hợp.         (2) Các enzim tham gia.

(3) Thành phần tham gia.                                    (4) Số lượng các đơn vị nhân đôi.

(5) Nguyên tắc nhân đôi. Phương án đúng là :

Xem đáp án

Phương pháp:

1, 3, 5 sai vì đây là các đặc điểm giống nhau trong tái bản ADN ở sinh vật nhân sơ và nhân thực

2 đúng vì ở sinh vật nhân thực quá trình nhân đôi do nhiều loại enzim tham gia hơn so với sinh vật nhân sơ

4 đúng vì SV nhân thực có nhiều đơn vị tái bản, SV nhân sơ chỉ có 1 đơn vị tái bản

Cách giải:

Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với sự nhân đôi của ADN ở E. coli về các enzyme tham gia và số đơn vị nhân đôi

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận