(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Sở Giaó dục đào tạo Hà Nội có đáp án

  • 452 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hình bên mô tả giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi, trong đó (I) là:

Hình bên mô tả giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi, trong đó (I) là:   	A. Giới hạn dưới 	B. Khoảng thuận lợi 	C. Khoảng chống chịu 	D. Giới hạn trên. (ảnh 1)

Xem đáp án

Phương pháp:

Dựa vào sơ đồ SGK. Về ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng của cá rô phi.

Cách giải:

- Trước I là khoảng giới hạn dưới.

- Sau I là khoảng giới hạn trên.

- I là khoảng thuận lợi.

Chọn B.


Câu 2:

Trong rừng mưa nhiệt đới, loài thực vật phân bố ở tầng vượt tán thuộc nhóm

Xem đáp án

Phương pháp:

Dựa vào cường độ chiếu sáng, người ta chia thành 3 nhóm cây chính là nhóm cây ưa sáng, ưa bóng và trung tính.

Cách giải:

Những tầng cây vượt tán là tầng trên cùng của cánh rừng, cao nhất và có thể quang hợp với cường độ chiếu sáng cao nhất.

Chọn B.


Câu 3:

Một loài sinh vật lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. Thể ba của loài này có số nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là

Xem đáp án

Phương pháp:

Bộ nhiễm sắc thể của đột biến thể 3 nhiễm là 2n+1.

Cách giải:

2n=12 thì 2n+1 =13

Chọn C.


Câu 4:

Trong quá trình nhân đôi ADN, khi enzim ADN – pôlimeraza xúc tác cho phản ứng tổng hợp mạch mới, ađênin trên mạch khuôn thường liên kết với loại nuclêôtit nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

Nguyên tắc bổ sung trong nhân đôi DNA là: A – T; G – X và ngược lại.

Cách giải:

A thì liên kết bổ sung với T môi trường.

Chọn D.


Câu 5:

Hình bên mô tả cơ chế hình thành thể đột biến X từ hai loài lưỡng bội. Cơ thể X gọi là:

Hình bên mô tả cơ chế hình thành thể đột biến X từ hai loài lưỡng bội. Cơ thể X gọi là:   	A. Thể tứ bội 	B. Thể song nhị bội 	C. Thể dị bội 	D. Thể lưỡng bội. (ảnh 1)

Xem đáp án

Phương pháp:

Hình bên thể hiện quá trình hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa.0

Cách giải:

Kết quả của quá trình lai xa và đa bội hóa là hình thành thể song nhị bội 2nA+2nB.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận