Đề 22

  • 26061 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án:  C

Kiến thức : Phát âm đuôi – ED

Giải thích:

     A. appalled  /əˈpɔːld/                                              B. forged /fɔːdʒd/           

     C. noticed /ˈnəʊtɪst/                                                D. composed  /kəmˈpəʊzd/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: A

Kiến thức : Phát âm nguyên âm

Giải thích:

     A. academic /,ækə'demɪk/                                       C. apology /ə'pɒlədʒi/

     B. apply /ə'plaɪ/                                                       D. achieve /ə't∫i:v/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: C

Kiến thức : Trọng âm của từ 2 âm tiết

Giải thích:

- Danh từ và tính từ trọng âm thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

- Động từ thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

     A. deploy /dɪˈplɔɪ/ (v): triển khai

     B. maintain /meɪnˈteɪn/ (v): duy trì/ bảo dưỡng

     C. argue /ˈbɔːdə(r)/ (n)/(v): biên giới (n)/ tiếp giáp biên giới với (v)

     D. attain /əˈteɪn/ (v): lấy được/ đạt được.

* Mở rộng: Những động từ kết thúc với đuôi “-ain” thường có trọng âm rơi vào chính nó.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: D

Kiến thức : Trọng âm của từ 3 âm tiết trở lên

Giải thích:

A. benefit /'benəfit/: Quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

B. pesticide /'pestɪsʌɪd/: Quy tắc đuôi -cide làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

C. cinema /'sinəmə/: Quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đâu.

D. aquatic /ə‘kwætik/: Quy tắc đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

=> Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

It seems that you are responsible for that mistake, _______?

Xem đáp án

Đáp án : A

Kiến thức: câu hỏi đuôi

Giải thích:

- Câu với It seems that + mệnh đề thì thành lập câu hỏi đuôi với mệnh đề. Cả 2 động từ đều ở khẳng định thì câu hỏi đuôi ở phủ định. Một trong 2 động từ ở phủ định thì câu hỏi đuôi ở khẳng định.

Vậy đáp án: A

Tạm dịch: Có vẻ như bạn chịu trách nhiệm với lỗi đó, có phải không?


Bài thi liên quan:

Đề 1

50 câu hỏi 30 phút

Đề 2

50 câu hỏi 30 phút

Đề 3

50 câu hỏi 30 phút

Đề 4

50 câu hỏi 30 phút

Đề 5

50 câu hỏi 30 phút

Đề 6

50 câu hỏi 30 phút

Đề 7

50 câu hỏi 30 phút

Đề 8

50 câu hỏi 30 phút

Đề 9

50 câu hỏi 30 phút

Đề 10

50 câu hỏi 30 phút

Đề 11

50 câu hỏi 30 phút

Đề 12

50 câu hỏi 30 phút

Đề 13

50 câu hỏi 30 phút

Đề 14

50 câu hỏi 30 phút

Đề 15

50 câu hỏi 30 phút

Đề 16

50 câu hỏi 30 phút

Đề 17

50 câu hỏi 30 phút

Đề 18

50 câu hỏi 30 phút

Đề 19

50 câu hỏi 30 phút

Đề 20

50 câu hỏi 30 phút

Đề 21

50 câu hỏi 30 phút

Đề 23

50 câu hỏi 30 phút

Đề 24

50 câu hỏi 30 phút

Đề 25

50 câu hỏi 30 phút

Đề 26

50 câu hỏi 30 phút

Đề 27

50 câu hỏi 30 phút

Đề 28

50 câu hỏi 30 phút

Đề 29

50 câu hỏi 30 phút

Đề 30

50 câu hỏi 30 phút

Đề 31

50 câu hỏi 30 phút

Đề 32

50 câu hỏi 30 phút

Đề 33

50 câu hỏi 30 phút

Đề 34

50 câu hỏi 30 phút

Đề 35

50 câu hỏi 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thanh Liêm

hay

2 năm trước

Nga

N

2 năm trước

Ngoc Lan Tr

Bình luận


Bình luận