Đề 30

  • 26028 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A,B,C,D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: C

Kiến thức : Phát âm đuôi -ED

Quy tắc phát âm “ED”:

– Phát âm là /t/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

– Phát âm là /id/ khi từ có tận cùng là các âm: /t/, /d/

– Phát âm là /d/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại

Giải thích:

A. laughedà /t/                        B.stoppedà/t/         

C. failedà/d/                D. backedà/t /


Câu 2:

Mark the letter A,B,C,D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án:C       

Kiến thức : Phát âm nguyên âm

Giải thích: A. thought / θɔːt/       B. bought / bɔːt/     C. drought /draʊt/               D. sought /s ɔːt/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three  in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: D

Kiến thức : Trọng âm của từ 2 âm tiết

Giải thích:

A. deny / dɪˈnaɪ/               B. admit / ədˈmɪt/  C. toward  / təˈwɔːd/   D . teacher / ˈtiː.tʃər/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three  in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án:D  

Kiến thức : Trọng âm của từ 3 âm tiết

Giải thích:

A. biology   (n) / baɪˈɒl.ə.dʒi /  , trọng âm rơi vào âm thứ hai.

B. expensive (adj ) /ɪkˈspen.sɪv/ , trọng âm rơi vào âm thứ hai.

C. certificate (n ) /səˈtɪf.ɪ.kət / , trọng âm rơi vào âm thứ hai.

D. comprehend  ( v ) /ˌkɒm.prɪˈhend/ , trọng âm rơi vào âm thứ ba.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

There has been little response to the sale, ________?

Xem đáp án

Đáp án:D   

Kiến thức : Câu hỏi đuôi

Giải thích:  Câu có chứa từ mang nghĩa phủ định little , nên đuôi sẽ là khẳng định.


Bài thi liên quan:

Đề 1

50 câu hỏi 30 phút

Đề 2

50 câu hỏi 30 phút

Đề 3

50 câu hỏi 30 phút

Đề 4

50 câu hỏi 30 phút

Đề 5

50 câu hỏi 30 phút

Đề 6

50 câu hỏi 30 phút

Đề 7

50 câu hỏi 30 phút

Đề 8

50 câu hỏi 30 phút

Đề 9

50 câu hỏi 30 phút

Đề 10

50 câu hỏi 30 phút

Đề 11

50 câu hỏi 30 phút

Đề 12

50 câu hỏi 30 phút

Đề 13

50 câu hỏi 30 phút

Đề 14

50 câu hỏi 30 phút

Đề 15

50 câu hỏi 30 phút

Đề 16

50 câu hỏi 30 phút

Đề 17

50 câu hỏi 30 phút

Đề 18

50 câu hỏi 30 phút

Đề 19

50 câu hỏi 30 phút

Đề 20

50 câu hỏi 30 phút

Đề 21

50 câu hỏi 30 phút

Đề 22

50 câu hỏi 30 phút

Đề 23

50 câu hỏi 30 phút

Đề 24

50 câu hỏi 30 phút

Đề 25

50 câu hỏi 30 phút

Đề 26

50 câu hỏi 30 phút

Đề 27

50 câu hỏi 30 phút

Đề 28

50 câu hỏi 30 phút

Đề 29

50 câu hỏi 30 phút

Đề 31

50 câu hỏi 30 phút

Đề 32

50 câu hỏi 30 phút

Đề 33

50 câu hỏi 30 phút

Đề 34

50 câu hỏi 30 phút

Đề 35

50 câu hỏi 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thanh Liêm

hay

2 năm trước

Nga

N

2 năm trước

Ngoc Lan Tr

Bình luận


Bình luận