Đề 10

  • 26057 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án: B

Kiến thức : Phát âm đuôi – ED

Giải thích:

Quy tắc phát âm “ED”:

– Phát âm là /t/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/,  /s/, /ʃ/, /tʃ/

– Phát âm là /id/ khi từ có tận cùng là các âm: /t/, /d/

– Phát âm là /d/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại

A. performed  /pəˈfɔːmd/                              B. finished   /ˈfɪnɪʃt/           

C. interviewed    /ˈɪntəvjuːd/                          D. delivered /dɪˈlɪvəd/

Ta thấy các đáp án A, C, D đều có từ gạch chân đọc là /d/, còn đáp án B là /t/, nên đáp án chính xác là B.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án: B

Kiến thức: Phát âm nguyên âm

Giải thích:

A. embarrassed /ɪmˈbærəst/                           B. awareness /əˈweənəs/                                     

C. abandoned /əˈbændənd/                            D. captain /ˈkæptɪn/

Ta thấy các đáp án A, C, D đều có từ gạch chân đọc là /æ/, còn đáp án B là //, nên đáp án chính xác là B.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: A

Kiến thức : Trọng âm của từ 2 âm tiết

Giải thích:

Đáp án A, trọng âm của từ damage rơi vào âm tiết thứ 1

 Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

A. damage /ˈdæmɪdʒ/          B. event /ɪˈvent/                                     

C. behave /bɪˈheɪv/              D. surprise /səˈpraɪz/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: D

Kiến thức : Trọng âm của từ 3 âm tiết trở lên

Giải thích:

Đáp án D, trọng âm của từ curriculum rơi vào âm tiết thứ 2

 Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3

A. engineering/ endʒəˈnɪərɪŋ/                         B. economics/ /ˌekəˈnɒmɪks/                     

C. recommend /ˌrekəˈmend/                          D. curriculum /kəˈrɪkjələm/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Those cars are very expensive, _________?

Xem đáp án

Đáp án : B

Kiến thức: câu hỏi đuôi

Giải thích:

- Động từ của câu trần thuật chia ở khẳng định nên động từ của câu hỏi đuôi ở phủ định.

- Câu trần thuật bắt đầu bằng Those cars are nên câu hỏi đuôi là aren’t they.


Bài thi liên quan:

Đề 1

50 câu hỏi 30 phút

Đề 2

50 câu hỏi 30 phút

Đề 3

50 câu hỏi 30 phút

Đề 4

50 câu hỏi 30 phút

Đề 5

50 câu hỏi 30 phút

Đề 6

50 câu hỏi 30 phút

Đề 7

50 câu hỏi 30 phút

Đề 8

50 câu hỏi 30 phút

Đề 9

50 câu hỏi 30 phút

Đề 11

50 câu hỏi 30 phút

Đề 12

50 câu hỏi 30 phút

Đề 13

50 câu hỏi 30 phút

Đề 14

50 câu hỏi 30 phút

Đề 15

50 câu hỏi 30 phút

Đề 16

50 câu hỏi 30 phút

Đề 17

50 câu hỏi 30 phút

Đề 18

50 câu hỏi 30 phút

Đề 19

50 câu hỏi 30 phút

Đề 20

50 câu hỏi 30 phút

Đề 21

50 câu hỏi 30 phút

Đề 22

50 câu hỏi 30 phút

Đề 23

50 câu hỏi 30 phút

Đề 24

50 câu hỏi 30 phút

Đề 25

50 câu hỏi 30 phút

Đề 26

50 câu hỏi 30 phút

Đề 27

50 câu hỏi 30 phút

Đề 28

50 câu hỏi 30 phút

Đề 29

50 câu hỏi 30 phút

Đề 30

50 câu hỏi 30 phút

Đề 31

50 câu hỏi 30 phút

Đề 32

50 câu hỏi 30 phút

Đề 33

50 câu hỏi 30 phút

Đề 34

50 câu hỏi 30 phút

Đề 35

50 câu hỏi 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thanh Liêm

hay

2 năm trước

Nga

N

2 năm trước

Ngoc Lan Tr

Bình luận


Bình luận