Đề 15

  • 25963 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án A đúng vì phần gạch chân của đáp án A là âm /t/. Các đáp án còn lại có phần gạch chân là âm /ɪd/.

A. announced /əˈnaʊnst/ (v): thông báo

B. evaluated /ɪˈvæljueɪt/ (v): đánh giá

C. enunciated /ɪˈnʌnsieɪtɪd/ (v): phát âm rõ ràng

D. demanded /dɪˈmɑːndɪd/ (v): yêu cầu/ nhu cầu


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Phần gạch chân của đáp án A đọc là âm /ə/, còn phần gạch chân của các phương án còn lại được đọc là âm /ʌ/.

A. volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ (n/v): sự tình nguyện, tình nguyện viên/ tình nguyện

B. trust /trʌst/ (n/v): sự tin tưởng/ tin tưởng

C. fuss /fʌs/ (n): sự kích động, gây rối

D. judge /dʒʌdʒ/ (v): đánh giá

Đáp án A


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A đúng vì đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

A. record /ˈrekɔːd/ (v): ghi âm

B. mentor /ˈmentɔː(r)/ (n): người hướng dẫn

C. timber /ˈtɪmbə(r)/ (n): gỗ

D. bother /ˈbɒðə(r)/ (v): nỗ lực/ lo lắng

* Mở rộng: record vừa là danh từ, vừa là động từ. Khi record là danh từ, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1. Khi record là động từ, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Đáp án A


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D đúng vì đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

A. catastrophe /kəˈtæstrəfi/ (n): thảm họa

B. millennium /mɪˈleniəm/ (n): thiên niên kỉ

C. acknowledgement /əkˈnɒlɪdʒmənt/ (n): sự ghi nhận/ thừa nhận

D. photograph /ˈfəʊtəɡrɑːf/ (n): bức ảnh chụp

Đáp án D


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
She doesn't want to go, ___?

Xem đáp án

Kiến thức: Câu hỏi đuôi

Giải thích:

Câu hỏi đuôi của thì Hiện tại đơn . Phần tường thuật thể phủ định, ngôi thứ 3 số ít => đuôi câu hỏi thể khẳngđịnh.

Công thức: S + doesn’t  + V (bare), does + S?

Tạm dịch: Cô ấy không muốn đi, có phải không?

Đáp án : A


Bài thi liên quan:

Đề 1

50 câu hỏi 30 phút

Đề 2

50 câu hỏi 30 phút

Đề 3

50 câu hỏi 30 phút

Đề 4

50 câu hỏi 30 phút

Đề 5

50 câu hỏi 30 phút

Đề 6

50 câu hỏi 30 phút

Đề 7

50 câu hỏi 30 phút

Đề 8

50 câu hỏi 30 phút

Đề 9

50 câu hỏi 30 phút

Đề 10

50 câu hỏi 30 phút

Đề 11

50 câu hỏi 30 phút

Đề 12

50 câu hỏi 30 phút

Đề 13

50 câu hỏi 30 phút

Đề 14

50 câu hỏi 30 phút

Đề 16

50 câu hỏi 30 phút

Đề 17

50 câu hỏi 30 phút

Đề 18

50 câu hỏi 30 phút

Đề 19

50 câu hỏi 30 phút

Đề 20

50 câu hỏi 30 phút

Đề 21

50 câu hỏi 30 phút

Đề 22

50 câu hỏi 30 phút

Đề 23

50 câu hỏi 30 phút

Đề 24

50 câu hỏi 30 phút

Đề 25

50 câu hỏi 30 phút

Đề 26

50 câu hỏi 30 phút

Đề 27

50 câu hỏi 30 phút

Đề 28

50 câu hỏi 30 phút

Đề 29

50 câu hỏi 30 phút

Đề 30

50 câu hỏi 30 phút

Đề 31

50 câu hỏi 30 phút

Đề 32

50 câu hỏi 30 phút

Đề 33

50 câu hỏi 30 phút

Đề 34

50 câu hỏi 30 phút

Đề 35

50 câu hỏi 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thanh Liêm

hay

2 năm trước

Nga

N

2 năm trước

Ngoc Lan Tr

Bình luận


Bình luận