Đề 5

  • 26037 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Kiến thức cần nhớ


Đáp án B, phát âm là /t/, còn lại phát âm là /ɪd/

Cách phát âm đuôi “ed”:

-  Các từ có phiên âm kết thúc bằng /t/,/d/, đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/

-  Các từ có phiên âm kết thúc là: /t∫/, /s/, /k/, /f/, /p/, / /, /∫/ thì đuôi “ed” được phát âm là /t/

-  Các trường hợp còn lại đuôi “ed” được phát âm là /d/

Đáp án B.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Phần gạch chân phát âm là /ɜː/, còn lại phát âm là /iː/

A. mean /miːn/: có nghĩa là; có ý định làm

B. treat /triːt/: đối xử; chữa trị, điều trị

C. wear /weə(r)/: mặc, đội, đeo

D. dream /driːm/:

Chọn đáp án C


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất, còn lại nhấn vào âm tiết thứ hai

A. affect /əˈfekt/ (v): có ảnh hưởng, ảnh hưởng đến

B. happen /ˈhæpən/ (v): xảy ra, diễn ra

C. perform /pəˈfɔːm/ (v): biểu diễn, trình diễn, thể hiện

D. obtain /əbˈteɪn/ (v): có được, đạt được


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất, còn lại nhấn vào âm tiết thứ hai

A. assistant /əˈsɪstənt/ (n): người trợ giúp, trợ

B. president /ˈprezɪdənt/ (a): chủ tịch, tổng thống, hiệu trưởng

C. companion /kəmˈpæniən/ (n): bạn, sự bầu bạn

D. opponent /əˈpəʊnənt/ (n): đối thủ, người phản đối


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Canned food is not as healthy as fresh food, ______?

Xem đáp án

D

Căn cứ vào động từ is not ở dạng phủ định =>câu hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định . Đáp án D (is it) đúng.

Tạm dịch: Thức ăn đóng hộp là không tốt cho sức khỏe như thức ăn tươi phải không?


Bài thi liên quan:

Đề 1

50 câu hỏi 30 phút

Đề 2

50 câu hỏi 30 phút

Đề 3

50 câu hỏi 30 phút

Đề 4

50 câu hỏi 30 phút

Đề 6

50 câu hỏi 30 phút

Đề 7

50 câu hỏi 30 phút

Đề 8

50 câu hỏi 30 phút

Đề 9

50 câu hỏi 30 phút

Đề 10

50 câu hỏi 30 phút

Đề 11

50 câu hỏi 30 phút

Đề 12

50 câu hỏi 30 phút

Đề 13

50 câu hỏi 30 phút

Đề 14

50 câu hỏi 30 phút

Đề 15

50 câu hỏi 30 phút

Đề 16

50 câu hỏi 30 phút

Đề 17

50 câu hỏi 30 phút

Đề 18

50 câu hỏi 30 phút

Đề 19

50 câu hỏi 30 phút

Đề 20

50 câu hỏi 30 phút

Đề 21

50 câu hỏi 30 phút

Đề 22

50 câu hỏi 30 phút

Đề 23

50 câu hỏi 30 phút

Đề 24

50 câu hỏi 30 phút

Đề 25

50 câu hỏi 30 phút

Đề 26

50 câu hỏi 30 phút

Đề 27

50 câu hỏi 30 phút

Đề 28

50 câu hỏi 30 phút

Đề 29

50 câu hỏi 30 phút

Đề 30

50 câu hỏi 30 phút

Đề 31

50 câu hỏi 30 phút

Đề 32

50 câu hỏi 30 phút

Đề 33

50 câu hỏi 30 phút

Đề 34

50 câu hỏi 30 phút

Đề 35

50 câu hỏi 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thanh Liêm

hay

2 năm trước

Nga

N

2 năm trước

Ngoc Lan Tr

Bình luận


Bình luận