Đề 29

  • 26067 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án:A

Kiến thức : Phát âm đuôi -ED

Giải thích:  Quy tắc phát âm “ED”:

– Phát âm là /t/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

– Phát âm là /id/ khi từ có tận cùng là các âm: /t/, /d/

– Phát âm là /d/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại

A.    crookedà/id/         B. bookedà/t/

C.  talkedà/t/              D. walkedà/t/

Crooked thuộc trường hợp ngoại lệ


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án:B

Kiến thức : Phát âm nguyên âm

Giải thích:

A. machine /məˈʃiːn/           B. stomach /ˈstʌm.ək/     

C. champagne /ʃæmˈpeɪn/   D. parachute /ˈpær.ə.ʃuːt/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án:B

Kiến thức : Trọng âm của từ 2 âm tiết

Giải thích:

A. report(v) /rɪˈpɔːt/ động từ nên trọng âm rơi vào thứ 2      

B. project(n) /ˈprɒdʒ.ekt/danh từ nên trọng âm rơi vào thứ 1

C. cashier(n) /kæʃˈɪər/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

D. giraffe(n) /dʒɪˈrɑːf/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án:A

Kiến thức : Trọng âm của từ 3 âm tiết

Giải thích:

A. comfortable(a) /ˈkʌm.fə.tə.bəl/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, hậu tố-ABLE- không làm thay đổi trọng âm 

B. photographer(n) /fəˈtɒɡ.rə.fər/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, hậu tố -ER- không làm thay đổi        

C. development(n) /dɪˈvel.əp.mənt/Trọng âm rơi vào âm tiết 2, hâu tố -MENT- không làm thay đổi 

D. psychology(n) /saɪˈkɒl.ə.dʒi/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì đuôi –LOGY – trọng âm rơi vào âm tiết liền trước.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I think Lucas and Emma have just had an argument, ___________?

Xem đáp án

Đáp án:A 

Kiến thức : Câu hỏi đuôi

Giải thích:  : Khi câu có cấu trúc như sau:

I + think/ believe/ suppose/ figure/ assume/ fancy/ imagine/ reckon/ expect/ see (mệnh đề chính) + mệnh đề phụ

Ta dùng động từ trong mệnh đề phụ để xác định trợ động từ cho câu hỏi đuôi.

Chọn A

Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng Lucas và Emma vừa có một cuộc tranh cãi, phải không?


Bài thi liên quan:

Đề 1

50 câu hỏi 30 phút

Đề 2

50 câu hỏi 30 phút

Đề 3

50 câu hỏi 30 phút

Đề 4

50 câu hỏi 30 phút

Đề 5

50 câu hỏi 30 phút

Đề 6

50 câu hỏi 30 phút

Đề 7

50 câu hỏi 30 phút

Đề 8

50 câu hỏi 30 phút

Đề 9

50 câu hỏi 30 phút

Đề 10

50 câu hỏi 30 phút

Đề 11

50 câu hỏi 30 phút

Đề 12

50 câu hỏi 30 phút

Đề 13

50 câu hỏi 30 phút

Đề 14

50 câu hỏi 30 phút

Đề 15

50 câu hỏi 30 phút

Đề 16

50 câu hỏi 30 phút

Đề 17

50 câu hỏi 30 phút

Đề 18

50 câu hỏi 30 phút

Đề 19

50 câu hỏi 30 phút

Đề 20

50 câu hỏi 30 phút

Đề 21

50 câu hỏi 30 phút

Đề 22

50 câu hỏi 30 phút

Đề 23

50 câu hỏi 30 phút

Đề 24

50 câu hỏi 30 phút

Đề 25

50 câu hỏi 30 phút

Đề 26

50 câu hỏi 30 phút

Đề 27

50 câu hỏi 30 phút

Đề 28

50 câu hỏi 30 phút

Đề 30

50 câu hỏi 30 phút

Đề 31

50 câu hỏi 30 phút

Đề 32

50 câu hỏi 30 phút

Đề 33

50 câu hỏi 30 phút

Đề 34

50 câu hỏi 30 phút

Đề 35

50 câu hỏi 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thanh Liêm

hay

2 năm trước

Nga

N

2 năm trước

Ngoc Lan Tr

Bình luận


Bình luận